Užitečné informace pro novináře

Evropské dotace pro ČR

V letech 2007-2013 může Česká republika dosáhnout až na 26,69 miliard eur z evropských fondů. Pro tento účel u nás vzniklo 26 operačních programů, každý z nich disponuje určitou částkou. Operační program je strategický dokument, který říká, na jaké aktivity je možné dotace získat a kdo může být příjemcem podpory. Operační programy jsou zaměřeny buď územně, nebo tematicky. Funguje tak sedm tematických operačních programů (zaměřených zvlášť např. na dopravu, životní prostředí, podnikání a inovace nebo vzdělávání), která spravují jednotlivá ministerstva. Dalších sedm regionálních operačních programů (peníze z nich mohou být uplatněny výhradně k rozvoji daného regionu - jednoho nebo více krajů) má na starosti sedm regionálních rad. Kromě toho existují ještě další programy evropské územní spolupráce (dotace se rozdělují napříč regiony a státy). Podrobnosti naleznete na stránkách www.strukturalni-fondy.cz

Evropské dotace pro Moravskoslezsko

Jedním z 26 operačních programů v ČR je Regionální operační program Moravskoslezsko. Z evropských fondů disponuje částkou 732 milionů eur. Všechny tyto peníze jsou určeny výhradně k rozvoji Moravskoslezského kraje. Program je zaměřen na podporu rozvoje dopravní infrastruktury a dostupnosti kraje, ostravského letiště, veřejných služeb, cestovního ruchu nebo občanské vybavenosti měst a venkova. Na každou z těchto oblastí je vyčleněna poměrná část peněz, o které se mohou ucházet veřejné a neziskové organizace i podnikatelé - moravskoslezská města a obce, Moravskoslezský kraj, nestátní neziskové organizace a občanská srdužení, malé a střední podniky a další. Správcem peněz z programu je Regionální rada Moravskoslezsko. 

Kromě peněz z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se místní subjekty mohou ucházet i o dotace ze všech sedmi tematických operačních programů, kde ale musí uspět v celonárodní konkurenci ostatních žadatelů, nebo i programů evropské územní spolupráce.

Jak je možné dotace získat?

Peníze z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko jsou příjemcům poskytovány formou dotací. Předpokladem pro zisk dotace je zpracování a předložení žádosti o dotaci, která koresponduje s podporovanými aktivitami programu. O výběru úspěšných žádostí a financování projektů rozhoduje Regionální rada Moravskoslezsko na základě hodnocení projektů dle předem známých hodnotících kritérií. Podpořené projekty musí u hodnocení prokázat kvalitu a přínosnost pro region a jeho obyvatele. Žádosti posuzují hodnotitelé z Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, výsledný seznam projektů schvaluje Výbor Regionální rady Moravskoslezsko. Seznam podpořených projektů naleznete v sekci výsledky výzev. Prohlédněte si také seznam příjemců podpory (s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace).     

O Regionální radě Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Jediným cílem organizace je efektivně přerozdělit svěřených 716 milionů eur mezi subjekty v regionu, a přispět tak k rozvoji Moravskoslezska. Výběrem kvalitních projektů a nasměrováním evropských dotací do regionu k jejich uživatelům vytváří organizace podmínky pro lepší život místních obyvatel. 

Úřad Regionální rady Moravskoslezsko poskytuje konzultace projektových záměrů, přijímá a vyhodnocuje předložené žádosti o dotace, poskytuje pomocnou ruku klientům i ve fázi realizace projektů. Zároveň proplácí dotace na účty příjemců a kontroluje projekty ve všech fázích realizace.

Výbor Regionální rady Moravskoslezsko je složený z 15 zastupitelů Moravskoslezského kraje. Rozhoduje o věcech spojených s realizací programu, mimo jiné o výběru projektů doporučených k financování nebo řídící a realizační dokumentaci programu. Zasedání výboru řídí předseda Regionální rady Moravskoslezsko, který organizaci zastupuje navenek. 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN