Jak kontroluje NKÚ: chybí text v tabulce, vraťte 90 milionů korun

Chybějící text v tabulce se seznamem referencí v nabídce vítězného uchazeče o veřejnou zakázku považuje Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) za porušení zákona o veřejných zakázkách a navrhuje vrácení 90 mil. Kč. Takové je nejvýznamnější zjištění zprávy NKÚ z 6. srpna, která vytkla celkem 157 mil. Kč neoprávněně vyplacených z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Regionální rada Moravskoslezsko, která evropské peníze z programu spravuje, s tímto ani některými dalšími nálezy ve zprávě NKÚ nesouhlasí.

Nález se týká zakázky u projektu na revitalizaci ulice 8. pěšího pluku města Frýdek-Místek. Podle NKÚ zadalo město veřejnou zakázku na stavební práce uchazeči, který neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů stanoveným způsobem. Vybraný uchazeč dle NKÚ nepředložil seznam referenčních staveb se všemi údaji požadovanými zadavatelem. Z předloženého seznamu referenčních staveb ale bylo odborné hodnotící komisi zřejmé, že se jedná o rekonstrukce městských komunikací, tedy o stavby, které zadavatel požadoval. Stejně tak Regionální radě Moravskoslezsko, která veřejnou zakázku kontrolovala. Zjištění NKÚ tak není o tom, že by stavbu za více než 100 mil. Kč stavěla firma, která neprokázala kvalifikační předpoklady (tzn. neměla zkušenosti s realizací podobných staveb). Podle názoru NKÚ ji realizovala firma, která ve své nabídce nepředložila dostatečně vyplněnou tabulku. Případné vyloučení uchazeče pro výše zmíněný formální nedostatek by dle Regionální rady Moravskoslezsko bylo nedostatečně odůvodněné až účelové.

Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala ve svých vystoupeních kritizuje kontrolní systém regionální rady jako formalistický a byrokratický. Jak poté hodnotit postup NKÚ při vyhodnocení porušení zákona v případě uvedeného projektu?

Z celkového nálezu NKÚ 157,2 mil. Kč pro ROP Moravskoslezsko se 155,9 mil. Kč týká tří sporných veřejných zakázek. Minimálně u dvou z nich včetně zmíněné je Regionální rada Moravskoslezsko přesvědčena, že nedošlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Podněty na prošetření těchto veřejných zakázek již byly podány Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). NKÚ by mělo být známo, že podle pravidel stanovených Evropskou komisí a potvrzených ministerstvem financí je výše finanční korekce za pochybení s vlivem na výběr dodavatele ve výši 25 % objemu zakázky. I kdyby ÚOHS u všech tří zakázek potvrdil, že došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, znamenalo by to porušení rozpočtové kázně ve výši 38 mil. Kč, a nikoliv 155,9 mil. Kč uváděných NKÚ.

Ostatní nálezy NKÚ v hodnotě přibližně 1,3 mil. Kč se týkají proplacených výdajů za neuskutečněné nebo neoprávněně použité prostředky u sedmi projektů. Jde o dílčí pochybení v řádu jednotek procent vzhledem k celkovým nákladům projektů. Města již část prostředků vrátila, případně jsou vyzvána k jejich vrácení. Tyto nálezy jsou adekvátní těm, které Regionální rada Moravskoslezsko obvykle zjišťuje při kontrolách na místě ukončených projektů. Jen v roce 2011 proběhlo 160 takových kontrol, při nichž byly odhaleny nezpůsobilé výdaje obdobného charakteru v hodnotě 31,5 mil. Kč.

Regionální rada Moravskoslezsko je Evropskou komisí i národními orgány považována za spolehlivého a zodpovědného investora evropských peněz, který je vynakládá efektivně s přidanou hodnotou 11% ekonomické návratnosti. 

Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007-2013 zodpovídá za uplatnění přibližně 19 mld. Kč z evropských fondů v Moravskoslezsku. Doposud podpořila 679 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, cestovního ruchu, regenerace brownfields, rozvoje měst a venkova dotací 15 mld. Kč. Na účty příjemců rada proplatila 8 mld. Kč.

Tisková zpráva, 8. srpna 2012, pdf 108 kb, Jak kontroluje NKÚ: chybí text v tabulce, vraťte 90 milionů korun

Nahoru

 
_THEME_LOGIN