Způsobilé výdaje

Jsou to výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z finančních prostředků strukturálních fondů EU. Způsobilé výdaje musí být v souladu s evropskou a českou legislativou a s pravidly, stanovenými v operačním programu včetně navazující dokumentace.

Aby mohly být výdaje považovány za způsobilé, musí být naplněna zásada přiměřenosti (výdaj musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s principy:

  1. hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
  2. účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
  3. efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

Zároveň musí platit obecné časové hledisko způsobilosti - výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny mezi 1. lednem 2007 a 31. prosincem 2015 (pokud není výzvou k předkládání žádostí upraveno jinak).

Zvláštní časové hledisko způsobilosti je stanoveno u výdajů projektů zakládajících veřejnou podporu, financovaných na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální investiční podpoře dle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu: výdaje takových projektů jsou způsobilé pouze po předložení projektu řídícímu orgánu a na základě jeho sdělení, že projekt je způsobilý k podpoře, a to za předpokladu, že práce na projektu nebyly k datu tohoto vyjádření zahájeny. Před sdělením řídícího orgánu o způsobilosti projektu k podpoře nejsou pro podporu způsobilé žádné výdaje. Pokud by byly zahájeny práce (tj. byla zahájena fyzická realizace projektu) před sdělením řídícího orgánu, není celý projekt způsobilý pro podporu.

V případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu, je možno předložit i projekty, jejichž realizace již začala, avšak za podmínky, že do doby podpisu Smlouvy nebyla ukončena fyzická realizace projektu. Při dodržení tohoto pravidla jsou způsobilé ty výdaje, které vznikly od 1. 1. 2007.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN