Všechno

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

 

Absorpční kapacita

Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu nebo regionu využít prostředky poskytované z fondů EU. Tento problém má řadu aspektů, především je to: 1. administrativní kapacita, tj. schopnost řídit programy hrazené z fondů EU v souladu s příslušnými pravidly a předpisy EU, 2. spolufinancování, tj. schopnost spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdrojů, a 3. zásobník projektů, tj. schopnost připravit s dostatečným předstihem kvalitní projekty, jež čekají na financování.

Alokace

Alokace je objem finančních prostředků určený pro konkrétní oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu. Alokací se dle kontextu rozumí též množství finančních prostředků určených pro daný stát, pro příslušný cíl regionální politiky, nebo pro určitý operační program.

Benefit

Elektronická žádost, v jejímž rámci žadatel vyplňuje základní informace o svém projektu. Žádost je dostupná v elektronické verzi na adrese www.zadost-eu.cz . Tištěnou žádost z programu BENEFIT7 spolu s povinnými či nepovinnými přílohami pak žadatel předkládá na pracovišti Úřadu Regionální rady (dále jen ÚRR) v termínu určeném ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci.

Brownfield

Nevyužívaná, zchátralá či ekologicky postižená nemovitost, která ztratila své původní využití. Regenerace brownfields je podporována z fondů EU, resp. z ROP MS.

Cílová skupina

Skupina obyvatel, která je dotčena realizací projektu a má z něj užitek: obyvatelé obce, turisté, etnické menšiny, podnikatelé apod.

Doba realizace projektu

Je to doba od data podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva) oběma smluvními stranami do doby ukončení projektu. Celková doba realizace projektu může trvat maximálně 36 měsíců. Zahájení fyzické realizace projektu musí proběhnout do 6 měsíců od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

EU

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) je jedním ze strukturálních fondů EU, jehož prostřednictvím je financována pomoc zaměřená na posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Vyrovnává zásadní regionální rozdíly podporou rozvoje a strukturálních změn regionálních ekonomik včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zaostávajících regionů a podporou přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. ERDF se řídí Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999 a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999.

Evropský sociální fond (ESF)

Evropský sociální fond je jedním ze strukturálních fondů EU, který přispívá k prioritám ES zvyšováním zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí, podporou vysoké úrovně zaměstnanosti a zvyšováním počtu pracovních míst a jejich kvality. ESF se řídí Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999.

Hodnocení projektu

Jedna z fází administrace projektu, která sestává z kontroly formálních náležitostí (úplnosti a správnosti žádosti a příloh), kontroly přijatelnosti (soulad projektu se zaměřením oblasti podpory, oprávněností žadatele atd.) a bodového hodnocení kvality projektu.

Horizontální témata

Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tematickými a regionálními operačními programy. Obecné nařízení Komise (ES) č. 1083/2006 vyjmenovává dvě horizontální témata: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Horizontální témata jsou respektována při výběru projektů a jejich naplňování je sledováno v realizační fázi projektů a je předmětem kontroly na místě realizace.

Indikátory

Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, priorotních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu. Každý žadatel o finanční podporu je povinen v rámci žádosti o dotaci doložit monitorovací ukazatele projektu, a zejména uvést kvantifikaci vybraných indikátorů, které mají vazbu na indikátory stanovené v rámci dané oblasti podpory v Prováděcím dokumentu ROP. Monitorovací ukazatele projektu budou následně uvedeny ve smlouvě o financování a budou mít klíčový význam při hodnocení realizace projektu. Plnění monitorovacích indikátorů se vykazuje v monitorovacích zprávách. Nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k částečnému, nebo dokonce i úplnému odebrání poskytnuté dotace.

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)

Soubor vzájemně provázaných investičních a neinvestičních projektů zaměřených na řešení konkrétních problémů města. Projekty obsažené v IPRM mohou být podporovány z ROP MS. Předkladatelem konceptu IPRM a realizátorem vlastního IPRM je město.

IPRM

Integrovaný plán rozvoje města

Křížové financování (flexibilita)

Křížové financování umožňuje doplňkovým způsobem - v rámci limitu 10 % na každou prioritní osu operačního programu - financovat aktivity, které by jinak musely být financovány z ESF (je to např. vzdělávání zaměstnanců atd.). V případě ROP MS jde o limit 10 % finančních prostředků křížového financování na prioritní osu, přičemž na jeden projekt je dle pravidel křížového financování, vydaných Ministerstvem financí ČR, limit 20 % celkových způsobilých výdajů. Křížové financování je upraveno v čl. 34 Nařízení 1083/2006 o obecných ustanoveních o SF. Možnost uplatnit křížové financování je definována u oblastí podpory v Prováděcím dokumentu ROP.

Malé a střední podniky (MSP)

MSP jsou podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) definované podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) až c) zákona). Podle Přílohy I Nařízení Komise (ES) č. 70/2001, novelizované Nařízením Komise (ES) č. 364/2004, kterým se mění Příloha I., se za malého a středního podnikatele považuje podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a splňuje i další kritéria stanovená v rámci Nařízení (roční obrat nepřesahující 50 milionů EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahující 43 milionů EUR, splnění kritéria nezávislosti). Bližší definici naleznete na stránkách www.czechinvest.org/definice-msp .

Metodický pokyn

Metodický pokyn vydává řídící orgán ROP MS a obsahuje úpravu oblastí potřebných buď pro přípravu žádosti o dotaci, nebo pro následnou realizaci projektu. Metodické pokyny jsou pro žadatele a příjemce závazné. Všechny metodické pokyny naleznete na stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz .

Monitorovací výbor

Každý operační program (OP) má svůj monitorovací výbor (MV). MV je odpovědný za sledování poskytované pomoci, schvaluje návrhy na změnu OP. Schvaluje kritéria, podle kterých jsou vybírány projekty k realizaci. Členy MV jsou zástupci příslušných řídících a koordinačních subjektů a partnerů (odbory ministerstev, partnerská ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace apod.)

Monitorovací zpráva

Monitorovací zpráva se odevzdává pravidelně řídícímu orgánu pro informaci o stavu realizace projektu. Obsahem zprávy jsou informace o dopadech projektu na cílové skupiny, údaje o financování projektu, problémy vzniklé při realizaci projektu, návrhy na změny v projektu, plnění monitorovacích indikátorů apod. U vybraných operačních programů se spolu se zprávou odevzdává i žádost o platbu. Monitorovací zpráva má jednotnou formu a příjemce podpory je seznámen s povinností vykazovat monitorovací zprávy při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Monitorování

Monitorování je kontinuální proces sledování výsledků projektů řídícím orgánem ROP NUTS II Moravskoslezsko z hlediska dosahování stanovených cílů. Výsledky monitorování jsou předkládány ve formě výročních zpráv (a závěrečné zprávy) Monitorovacímu výboru ROP, a poté Evropské komisi. Výroční/závěrečná zpráva obsahuje informace o postupu implementace a rozsahu naplňování cílů programu.

Nestátní neziskové organizace (NNO)

Občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, církevní a právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech a také jimi zřízené organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997. Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z poskytnuté dotace. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány v rozpočtu projektu a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele. Obecný výčet způsobilých výdajů je uveden v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady a v Prováděcím dokumentu. V jednotlivých Výzvách pak naleznete výčet výdajů, které jsou způsobilé pro jednotlivé oblasti podpory. Pouze tyto pak mohou být příjemci hrazeny, ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.

NUTS 2

Region soudržnosti byl zřízen pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropského společenství. Územní vymezení je totožné s územními statistickými regiony NUTS 2 (§ 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění). Celkem je v ČR osm NUTS 2. Region soudržnosti Moravskoslezsko je totožný s územím Moravskoslezského kraje.

Oblast podpory

Oblast podpory představuje základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem, uvedeným v Prováděcím dokumentu ROP.

Plán výzev

Časové rozvržení vyhlašování jednotlivých výzev pro předkládání žádostí o dotaci (dále jen Výzva). Plán výzev je předkládán ke schválení VRR. Jsou v něm časově rozvrženy jednotlivé Výzvy včetně oblastí podpory, kterých se jednotlivé Výzvy týkají, a je připravován vždy na 12 měsíců dopředu . Plán výzev je pravidelně (minimálně jednou za 4 měsíce) aktualizován opět na 12 měsíců dopředu.

Pravidlo N+3

Pravidlo N+3 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do tří let od přijetí tohoto závazku (do konce třetího roku po roce přijetí závazku). Pravidlo N+3 platí v ČR pro období 2007 - 2010 včetně. Například projekt schválený v roce 2008 musí být ukončen (proplacen) do tří let od vzniku závazku tj. nejpozději do příslušného data roku 2011.

Projektová dokumentace

Dokumentace pro přípravu žádosti (včetně povinných příloh žádosti) a dokumentace nezbytná pro úspěšnou realizaci projektu. Jedná se zejména o dokumentaci pro stavební řízení, podkladové studie k žádosti o dotaci, dokumentace EIA atd.

Prováděcí dokument ROP MS

Dokument, který svým obsahem navazuje na programový dokument ROP MS a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o oblastech podpory vymezených v rámci jednotlivých prioritních os. Je zveřejněn na stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz .

Příjemce

Příjemcem může být osoba s právní subjektivitou (právnická osoba), tzn. hospodářský subjekt, orgán nebo podnik (veřejnoprávní nebo soukromý), nebo fyzická osoba podnikající dle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného právního předpisu, která žádá řídící orgán o příspěvek ze SF a je zodpovědná za realizaci projektu. Příjemce uskutečňuje navržené aktivity, podílí se na dosažení cílů oblasti podpory a prostřednictvím žádosti o platbu, zaslané řídícímu orgánu ROP, přijímá prostředky ze SF.

Publicita projektu

Příjemce podpory má povinnost informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je spolufinancován z fondů EU. Pod tím si lze představit např. informační panel, tabuli, plakát, leták či pamětní desku s příslušným textem a vizuálním symbolem. Konkrétní pravidla pro označení zařízení, budov a dalších výstupů projektů jsou popsána v Příručce pro příjemce.

Region soudržnosti

Region soudržnosti byl zřízen pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropského společenství. Územní vymezení je totožné s územními statistickými regiony NUTS 2 (§ 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění). Celkem je v ČR 8 NUTS 2. Region soudržnosti Moravskoslezsko je totožný s územím Moravskoslezského kraje.

Regionální investiční podpora

Regionální investiční podpora je jedním z režimů výjimek z obecného zákazu poskytnutí veřejné podpory. Poskytuje se dle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu ze dne 24. 10. 2006, vyhlášeného v Úředním věstníku EU dne 1. 11. 2006. Řeší nedostatky znevýhodněných regionů, podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost členských států a celého Společenství. Cílem regionální podpory je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem. Je určena na podporu počátečních investic.

Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko

Operační program v rámci Cíle 1 Konvergence pro region soudržnosti Moravskoslezsko, (pokrývá území Moravskoslezského kraje), Evropské komisi byl oficiálně předložen v březnu 2007. Operační program stanovuje strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os, které jsou prováděny s podporou některého ze strukturálních fondů.

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko pro období 2007-2013 (dále "ROP") Současně kontinuálně zabezpečuje implementaci Společného regionálního operačního programu (dále "SROP") v regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

ROP MS

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko

RR MS

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Řídící orgán

Plně odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci z ERDF v souladu s předpisy EU a národními normami. Řídícím orgánem ROP NUTS 2 Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

ŘO

Řídící orgán.

SF

Strukturální fondy

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytunutí dotace z rozpočtu RR se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytuje na základě rozhodnutí, resp. usnesení Výboru Regionální rady. Ten stanoví seznam projektů vybraných pro poskytnutí dotace včetně uvedení příjemce dotace, označení projektu a maximální výše dotace. Na základě tohoto usnesení je s příjemcem dotace uzavřena Smlouva, která obsahuje zejména označení příjemce dotace, poskytovatele dotace, výši dotace, účel, na který je dotace poskytnuta, lhůtu, v níž má být účelu dosaženo, a podmínky užití dotace.

Strukturální fondy

Finanční nástroje Evropského Společenství (ES), které přispívají k dosažení obecných cílů, stanovených v článcích 158-162 Smlouvy o založení ES (posilování hospodářské a sociální soudržnosti, snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů). V případě programu ROP MS bude spolufinancování zajišťovat Evropský fond pro regionálnírozvoj (ERDF). Podrobnosti o využívání strukturálních fondů a o výše uvedeném fondu jsou stanoveny zejména v následujících předpisech: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.

Udržitelnost projektu

Z hlediska způsobilosti výdajů může být pro projekty určená dotace ze strukturálních fondů zachována jen tehdy, jestliže v období pěti let (pro malé a střední podniky platí povinnost pouze 3 roky) od finančního ukončení projektu nedošlo v projektu k podstatné změně, která by ovlivnila jeho povahu nebo prováděcí podmínky, nebo poskytla podniku či veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu, nebo by způsobila změnu formy vlastnictví položky infrastruktury nebo zastavení výrobní činnosti (čl. 57, obecné nařízení 1083/2006).

ÚRR MS

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti

Úřad je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny výboru (výboru je svěřeno mj. schvalování realizační a řídící dokumentace ROP, schvalování výběru projektů, výroční a závěrečné zprávy, informačních a komunikačních aktivit apod.).

Veřejná podpora

Vymezení pojmu "veřejná podpora" (právo ES užívá pojem "státní pomoc") je obsaženo v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Z něj vyplývá, že za veřejnou podporu je považována jakákoliv forma výhody ze strany státu, jiných veřejných institucí, příp. jimi kontrolovaných subjektů, směřující určitému podniku (dle práva ES se jedná nejenom o podnikatele, ale i o územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, univerzity, nadace apod., pokud vykonávají ekonomickou činnost), příp. odvětví výroby (služeb), které narušuje, resp. je způsobilé narušit soutěž na vnitřním trhu EU a ovlivnit obchod mezi členskými státy. Aby se jednalo o veřejnou podporu, musí dojít i k přímému (výdej prostředků) či nepřímému zatížení (nevybrání prostředků) veřejných rozpočtů (do této kategorie jsou Evropskou komisí řazeny i prostředky strukturálních fondů).

VRR MS

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko má 15 členů. Byl zvolen na základě § 16 zákona č. 248/2000 Sb . ze členů zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Výzva

Výzva pro předkládání žádostí o dotaci je souhrn informací o termínu, od kdy je možno předkládat žádosti o dotaci, o místě příjmu žádostí a o dalších podmínkách pro předložení projektů.

Zprostředkující subjekt

Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti Řídících orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců. V praxi se stává partnerem předkladatelů projektových žádostí v rámci konkrétního operačního programu (zejména při komunikaci ohledně výběru a následné realizace projektu.

Způsobilé výdaje

Jsou to výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z finančních prostředků strukturálních fondů EU. Způsobilé výdaje musí být v souladu s evropskou a českou legislativou a s pravidly, stanovenými v operačním programu včetně navazující dokumentace.

ZS

Zprostředkující subjekt

Žadatel

Žadatelem může být osoba s právní subjektivitou (právnická osoba), tzn. hospodářský subjekt, orgán nebo podnik (veřejnoprávní nebo soukromý), nebo fyzická osoba podnikající dle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného právního předpisu, která žádá řídící orgán o příspěvek ze SF a je zodpovědná za realizaci projektu. Žadatel předkládá projektovou dokumentaci řídícímu orgánu ROP ke schválení. Žadatel se stává příjemcem podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady .

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN