Strukturální fondy

Finanční nástroje Evropského Společenství (ES), které přispívají k dosažení obecných cílů, stanovených v článcích 158-162 Smlouvy o založení ES (posilování hospodářské a sociální soudržnosti, snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů). V případě programu ROP MS bude spolufinancování zajišťovat Evropský fond pro regionálnírozvoj (ERDF). Podrobnosti o využívání strukturálních fondů a o výše uvedeném fondu jsou stanoveny zejména v následujících předpisech: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN