Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytunutí dotace z rozpočtu RR se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytuje na základě rozhodnutí, resp. usnesení Výboru Regionální rady. Ten stanoví seznam projektů vybraných pro poskytnutí dotace včetně uvedení příjemce dotace, označení projektu a maximální výše dotace. Na základě tohoto usnesení je s příjemcem dotace uzavřena Smlouva, která obsahuje zejména označení příjemce dotace, poskytovatele dotace, výši dotace, účel, na který je dotace poskytnuta, lhůtu, v níž má být účelu dosaženo, a podmínky užití dotace.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN