S

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

SF

Strukturální fondy

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytunutí dotace z rozpočtu RR se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytuje na základě rozhodnutí, resp. usnesení Výboru Regionální rady. Ten stanoví seznam projektů vybraných pro poskytnutí dotace včetně uvedení příjemce dotace, označení projektu a maximální výše dotace. Na základě tohoto usnesení je s příjemcem dotace uzavřena Smlouva, která obsahuje zejména označení příjemce dotace, poskytovatele dotace, výši dotace, účel, na který je dotace poskytnuta, lhůtu, v níž má být účelu dosaženo, a podmínky užití dotace.

Strukturální fondy

Finanční nástroje Evropského Společenství (ES), které přispívají k dosažení obecných cílů, stanovených v článcích 158-162 Smlouvy o založení ES (posilování hospodářské a sociální soudržnosti, snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů). V případě programu ROP MS bude spolufinancování zajišťovat Evropský fond pro regionálnírozvoj (ERDF). Podrobnosti o využívání strukturálních fondů a o výše uvedeném fondu jsou stanoveny zejména v následujících předpisech: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN