R

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

Region soudržnosti

Region soudržnosti byl zřízen pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropského společenství. Územní vymezení je totožné s územními statistickými regiony NUTS 2 (§ 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění). Celkem je v ČR 8 NUTS 2. Region soudržnosti Moravskoslezsko je totožný s územím Moravskoslezského kraje.

Regionální investiční podpora

Regionální investiční podpora je jedním z režimů výjimek z obecného zákazu poskytnutí veřejné podpory. Poskytuje se dle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu ze dne 24. 10. 2006, vyhlášeného v Úředním věstníku EU dne 1. 11. 2006. Řeší nedostatky znevýhodněných regionů, podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost členských států a celého Společenství. Cílem regionální podpory je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem. Je určena na podporu počátečních investic.

Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko

Operační program v rámci Cíle 1 Konvergence pro region soudržnosti Moravskoslezsko, (pokrývá území Moravskoslezského kraje), Evropské komisi byl oficiálně předložen v březnu 2007. Operační program stanovuje strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os, které jsou prováděny s podporou některého ze strukturálních fondů.

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko pro období 2007-2013 (dále "ROP") Současně kontinuálně zabezpečuje implementaci Společného regionálního operačního programu (dále "SROP") v regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

ROP MS

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko

RR MS

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN