P

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

Plán výzev

Časové rozvržení vyhlašování jednotlivých výzev pro předkládání žádostí o dotaci (dále jen Výzva). Plán výzev je předkládán ke schválení VRR. Jsou v něm časově rozvrženy jednotlivé Výzvy včetně oblastí podpory, kterých se jednotlivé Výzvy týkají, a je připravován vždy na 12 měsíců dopředu . Plán výzev je pravidelně (minimálně jednou za 4 měsíce) aktualizován opět na 12 měsíců dopředu.

Pravidlo N+3

Pravidlo N+3 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do tří let od přijetí tohoto závazku (do konce třetího roku po roce přijetí závazku). Pravidlo N+3 platí v ČR pro období 2007 - 2010 včetně. Například projekt schválený v roce 2008 musí být ukončen (proplacen) do tří let od vzniku závazku tj. nejpozději do příslušného data roku 2011.

Projektová dokumentace

Dokumentace pro přípravu žádosti (včetně povinných příloh žádosti) a dokumentace nezbytná pro úspěšnou realizaci projektu. Jedná se zejména o dokumentaci pro stavební řízení, podkladové studie k žádosti o dotaci, dokumentace EIA atd.

Prováděcí dokument ROP MS

Dokument, který svým obsahem navazuje na programový dokument ROP MS a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o oblastech podpory vymezených v rámci jednotlivých prioritních os. Je zveřejněn na stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz .

Příjemce

Příjemcem může být osoba s právní subjektivitou (právnická osoba), tzn. hospodářský subjekt, orgán nebo podnik (veřejnoprávní nebo soukromý), nebo fyzická osoba podnikající dle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného právního předpisu, která žádá řídící orgán o příspěvek ze SF a je zodpovědná za realizaci projektu. Příjemce uskutečňuje navržené aktivity, podílí se na dosažení cílů oblasti podpory a prostřednictvím žádosti o platbu, zaslané řídícímu orgánu ROP, přijímá prostředky ze SF.

Publicita projektu

Příjemce podpory má povinnost informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je spolufinancován z fondů EU. Pod tím si lze představit např. informační panel, tabuli, plakát, leták či pamětní desku s příslušným textem a vizuálním symbolem. Konkrétní pravidla pro označení zařízení, budov a dalších výstupů projektů jsou popsána v Příručce pro příjemce.

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN