Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z poskytnuté dotace. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány v rozpočtu projektu a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele. Obecný výčet způsobilých výdajů je uveden v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady a v Prováděcím dokumentu. V jednotlivých Výzvách pak naleznete výčet výdajů, které jsou způsobilé pro jednotlivé oblasti podpory. Pouze tyto pak mohou být příjemci hrazeny, ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN