N

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

Nestátní neziskové organizace (NNO)

Občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, církevní a právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech a také jimi zřízené organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997. Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z poskytnuté dotace. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány v rozpočtu projektu a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele. Obecný výčet způsobilých výdajů je uveden v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady a v Prováděcím dokumentu. V jednotlivých Výzvách pak naleznete výčet výdajů, které jsou způsobilé pro jednotlivé oblasti podpory. Pouze tyto pak mohou být příjemci hrazeny, ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.

NUTS 2

Region soudržnosti byl zřízen pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropského společenství. Územní vymezení je totožné s územními statistickými regiony NUTS 2 (§ 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění). Celkem je v ČR osm NUTS 2. Region soudržnosti Moravskoslezsko je totožný s územím Moravskoslezského kraje.

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN