M

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

Malé a střední podniky (MSP)

MSP jsou podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) definované podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) až c) zákona). Podle Přílohy I Nařízení Komise (ES) č. 70/2001, novelizované Nařízením Komise (ES) č. 364/2004, kterým se mění Příloha I., se za malého a středního podnikatele považuje podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a splňuje i další kritéria stanovená v rámci Nařízení (roční obrat nepřesahující 50 milionů EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahující 43 milionů EUR, splnění kritéria nezávislosti). Bližší definici naleznete na stránkách www.czechinvest.org/definice-msp .

Metodický pokyn

Metodický pokyn vydává řídící orgán ROP MS a obsahuje úpravu oblastí potřebných buď pro přípravu žádosti o dotaci, nebo pro následnou realizaci projektu. Metodické pokyny jsou pro žadatele a příjemce závazné. Všechny metodické pokyny naleznete na stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz .

Monitorovací výbor

Každý operační program (OP) má svůj monitorovací výbor (MV). MV je odpovědný za sledování poskytované pomoci, schvaluje návrhy na změnu OP. Schvaluje kritéria, podle kterých jsou vybírány projekty k realizaci. Členy MV jsou zástupci příslušných řídících a koordinačních subjektů a partnerů (odbory ministerstev, partnerská ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace apod.)

Monitorovací zpráva

Monitorovací zpráva se odevzdává pravidelně řídícímu orgánu pro informaci o stavu realizace projektu. Obsahem zprávy jsou informace o dopadech projektu na cílové skupiny, údaje o financování projektu, problémy vzniklé při realizaci projektu, návrhy na změny v projektu, plnění monitorovacích indikátorů apod. U vybraných operačních programů se spolu se zprávou odevzdává i žádost o platbu. Monitorovací zpráva má jednotnou formu a příjemce podpory je seznámen s povinností vykazovat monitorovací zprávy při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Monitorování

Monitorování je kontinuální proces sledování výsledků projektů řídícím orgánem ROP NUTS II Moravskoslezsko z hlediska dosahování stanovených cílů. Výsledky monitorování jsou předkládány ve formě výročních zpráv (a závěrečné zprávy) Monitorovacímu výboru ROP, a poté Evropské komisi. Výroční/závěrečná zpráva obsahuje informace o postupu implementace a rozsahu naplňování cílů programu.

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN