Křížové financování (flexibilita)

Křížové financování umožňuje doplňkovým způsobem - v rámci limitu 10 % na každou prioritní osu operačního programu - financovat aktivity, které by jinak musely být financovány z ESF (je to např. vzdělávání zaměstnanců atd.). V případě ROP MS jde o limit 10 % finančních prostředků křížového financování na prioritní osu, přičemž na jeden projekt je dle pravidel křížového financování, vydaných Ministerstvem financí ČR, limit 20 % celkových způsobilých výdajů. Křížové financování je upraveno v čl. 34 Nařízení 1083/2006 o obecných ustanoveních o SF. Možnost uplatnit křížové financování je definována u oblastí podpory v Prováděcím dokumentu ROP.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN