Indikátory

Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, oblastí podpory, priorotních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu. Každý žadatel o finanční podporu je povinen v rámci žádosti o dotaci doložit monitorovací ukazatele projektu, a zejména uvést kvantifikaci vybraných indikátorů, které mají vazbu na indikátory stanovené v rámci dané oblasti podpory v Prováděcím dokumentu ROP. Monitorovací ukazatele projektu budou následně uvedeny ve smlouvě o financování a budou mít klíčový význam při hodnocení realizace projektu. Plnění monitorovacích indikátorů se vykazuje v monitorovacích zprávách. Nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k částečnému, nebo dokonce i úplnému odebrání poskytnuté dotace.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN