Povinná publicita projektu

Jak správně zpracovat publicitu projektu? Během realizace projektu je nutné dodržovat základní pravidla publicity. Jejich cílem je informovat širokou veřejnost včetně potenciálních žadatelů o možné finanční pomoci ze strany Evropské unie.

Jak na publicitu projektů financovaných z ROP Moravskoslezsko?

Základním principem u všech projektů financovaných prostřednictvím ROP Moravskoslezsko je zajistit co možná nejširší informovanost veřejnosti o tom, že je projekt realizován za finanční spoluúčasti EU, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého je ROP Moravskoslezsko financován.

Publicita projektů spolufinancovaných z prostředků ROP Moravskoslezsko je realizována v několika rovinách. Obecně jsou všichni příjemci podpory povinni v rámci získané finanční podpory zajistit publicitu projektu tak, aby byly všechny subjekty účastnící se projektu o těchto finančních prostředcích informováni.

Publicita projektů ROP Moravskoslezsko v 10 bodech

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila nový informační materiál, který v 10 bodech shrnuje základní pravidla a povinnosti příjemců dotací pro zajištění publicity projektů. Leták rovněž ukazuje aktuální případy dobré a špatné praxe při realizaci publicity projektů. Materiál nenahrazuje metodický pokyn Pravidla pro publicitu, ale výraznou měrou přispívá ke snadnější orientaci příjemců dotací v této problematice.

Další dokumenty ke stažení

Nahoru

 
_THEME_LOGIN