Nejčastější chyby

Přehled nejčastějších chyb, pro které dochází ke krácení dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Riziko nesrovnalostí s negativním dopadem na příjemce nelze zcela vyloučit. Lze jej však výrazně omezit odpovědným přístupem ze strany příjemce s využitím konzultační činnosti, kterou Úřad Regionální rady Moravskoslezsko nabízí.

Veřejné zakázky

Nejčastějším problémem, který může vést až ke krácení dotace, respektive k významné finanční korekci vaší žádosti o platbu, zůstává porušení zásad pro zadávání veřejných zakázek. Výčet jednotlivých pochybení, která se v průběhu výběrových řízení vyskytují, je včetně hrozících finančních postihů obecně popsán v tabulce finančních oprav. V této souvislosti je potřeba připomenout, že primární odpovědnost za dodržení zásad stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), a Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek je věcí zadavatele, tedy příjemce dotace.

I v případech, kdy je postup zadavatele na Úřadu regionální rady Moravskoslezsko konzultován a prvotní kontrola veřejné zakázky neodhalí pochybení, může kontrola v budoucnu identifikovat problém. Pokud případnou nesrovnalost odhalí při tzv. auditech operací Auditní orgán Ministerstva financí ČR a navrhne v souvislosti s ní uplatnění finanční opravy, je poskytovatel dotace povinen požadovat po příjemci vrácení příslušné finanční částky. Na tuto eventualitu odkazuje také znění smlouvy o poskytnutí dotace, které stanoví příjemci povinnost vracet prostředky, které budou dodatečně shledány nezpůsobilými.

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek zjištěné při kontrolách:

  • nesplnění kvalifikace vybraného uchazeče - zadavatel si v zadávací dokumentaci stanoví kvalifikační podmínky (nebo obchodní podmínky), které po uchazeči následně nevyžaduje, nebo z uchazečovy nabídky nevyplývá, že stanovená kritéria splňuje (za pozornost stojí zejména dodržování „obdobného charakteru" referenčních staveb zvláště, pokud je tento charakter definován jako „stavba občanské vybavenosti");
  • chybné stanovení pořadí hodnocených nabídek s vlivem na výběr nejvhodnějšího uchazeče (hodnocení podle jiných vah jednotlivých kritérií než bylo stanoveno v zadávací dokumentaci nebo chyby při přepisování údajů z nabídek do hodnotící tabulky)
  • vybraný uchazeč prokazuje část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, který se podle údajů, uvedených např. v subdodavatelském schématu, na plnění zakázky nebude vůbec podílet, nebo se bude podílet v rozsahu, který neodpovídá rozsahu prokazované kvalifikace.

Poznámka k tabulce finančních oprav:
V případech porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se stanovuje výše finanční opravy ze způsobilých výdajů podle podmínek Evropské unie stanovených pokynem COCOF 07/0037/03. Jelikož poskytovatel dotace je povinen postupovat v souladu s tímto pokynem, jsou nejnižší možné míry finanční opravy pro různé typy porušení převedeny do tabulky finančních oprav, která je přílohou Metodického listu č. 71.

Hospodárnost

Ani bezchybná administrace výběrového řízení ještě neznamená, že dotace bude vyplacena v plné výši. Významnou podmínkou, jejíž splnění je poskytovatel dotace povinen kontrolovat, je hospodárnost proplácených výdajů.

Samotná skutečnost, že zakázka byla řádně vysoutěžena, není zárukou hospodárnosti dosažených cen, a to zejména v případech, kdy již předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena nepřiměřeně vysoko. V praxi se již vyskytly projekty, u nichž bylo znaleckými posudky prokázáno předražení některých položek oproti obvyklým tržním cenám. V takových případech bývá rozdíl mezi cenou fakturovanou a obvyklou předmětem krácení dotace.

Změny v projektu

Praxe bohužel ukazuje, že příjemci často neplní jednu z významných podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace a příručkou pro příjemce, kterou je hlášení změn v projektu, respektive oznámení o změnách na tzv. změnovém formuláři, ještě před uskutečněním těchto zněm. Včasné oznámení zamýšlené změny, případně její předběžná konzultace, můžou snížit riziko neproplacení souvisejících výdajů.

Pokud zvažujete změny, doporučujeme posuzovat problém v první řadě v kontextu celé veřejné zakázky. Změny ve prospěch dodavatele nebo významné změny, které by měnily podmínky zadávacího řízení, nejsou přípustné.

Při fyzické kontrole na místě realizace projektu dochází často k odhalení skutečnosti, že část stavebních prací nebo dodávek neodpovídá tomu, co mělo být podle smlouvy o dílo dodáno a co je vyfakturováno (např. je dodán jiný typ zařízení nebo je použit na stavbě jiný materiál). I tyto případy poskytovatel dotace (i následné audity) postihují krácením neuskutečněného výdaje.

Vícepráce

Takzvané vícepráce je nutno posuzovat z pohledu ZVZ, tedy ujistit se, že charakter těchto prací naplňuje definici víceprací v souladu se ZVZ, že jejich objem nepřesáhne zákonem stanovený limit (20% celkového objemu u stavebních zakázek), případně, že jsou dány důvody pro zadání těchto víceprací formou jednacího řízení bez uveřejnění (stejnému dodavateli). Konečné rozhodnutí o způsobilosti výdajů je na poskytovateli dotace. Žádný výdaj, který se vztahuje k položkám, jejichž změna neprošla posouzením a schválením pracovní skupinou vícepráce není způsobilý ke spolufinancování. Takový výdaj nebude proplacen a v případech, kdy již k jeho proplacení došlo, bude poskytovatel dotace požadovat jeho vrácení.

Méněpráce

I takzvané méněpráce jsou změnou v projektu, kterou sice není nutno hlásit dopředu, nicméně je povinností příjemce tyto změny zdokumentovat odpovídajícím způsobem (například dodatkem smlouvy o dílo) tak, aby nedocházelo k fakturaci a vykazování výdajů dle původního, neaktuálního položkového rozpočtu. Je logické, že proplaceny můžou být pouze výdaje za položky, které byly skutečně realizovány.

Zápočet méněprací oproti vícepracem není z hlediska posuzování způsobilosti výdajů přípustný. Zjednodušeně řečeno: méněpráce jsou výdaje, které se neuskutečnily, a tudíž nemůžou být proplaceny, a vícepráce jsou výdaje, vztahující se ke změnám, jejichž proplacení je podmíněno souhlasem poskytovatele dotace.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN