Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je základním dokumentem pro hodnocení kvality projektů předkládaných do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Povinná struktura studie proveditelnosti je dána metodickým pokynem, který je ke stažení na www.rr-moravskoslezsko.cz nebo www.dobra-rada.cz v hlavním menu v sekci Výzvy a dokumentace → Zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy CBA, Manuál k aplikaci Cost-Benefit analýza.

Pro projekty do 10 mil. Kč celkových nákladů včetně a projekty předkládané v rámci oblastí podpory 1.2, 1.4 a 2.4 a dílčích oblastí podpory 2.1.4, 2.2.3 a 2.2.4 bez ohledu na výši celkových výdajů, je vyžadována zjednodušená studie tj. studie, která neobsahuje finanční a ekonomickou analýzu.

Pro projekty nad 10 mil. Kč celkových nákladů je vyžadována základní studie proveditelnosti tj. studie, která obsahuje finanční a ekonomickou analýzu.

Ekonomické výsledky finanční a ekonomické analýzy jsou eliminačním kritériem projektu - tzn. v případě, že projekt nesplní níže uvedené podmínky, nebude doporučen k financování z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko:

Projekty, které nezakládají veřejnou podporu

(platí pro projekty, u nichž se zpracovává základní studie proveditelnosti)

  • je FNPV1 < 0 a FRR2 < diskontní sazba
  • je ENPV3 > 0 a ERR4 > společenská diskontní sazba
  • Dle metodického pokynu Evropské komise byla výše diskontní sazby stanovena na 5 % a výše společenské diskontní sazby na 5,5 %.
  • Bude-li 0 < ERR < společenská diskontní sazba, snižuje se míra dotace pro daný projekt podle tohoto pravidla:
    DOTACE = 40 % + {(max. míra dotace - 40 %) * ERR/spol.disk.sazba}
    (maximální míra dotace je míra dotace v % z rozpočtu Regionální rady ke způsobilým výdajům, stanovená příslušnou výzvou k předkládání projektů pro projekty bez veřejné podpory.

Projekty, které zakládají veřejnou podporu

(platí pro projekty, u nichž se zpracovává základní studie proveditelnosti)

  • je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba

Kvalita zpracování studie proveditelnosti má významný vliv na bodové hodnocení předkládaného projektu. Hodnotící tabulky jsou odlišné pro různé oblasti podpory, proto je třeba sledovat vždy konkrétní znění výzvy. Hodnotící tabulky jsou vždy součástí výzvy.

1 FNPV – finanční čistá současná hodnota

2 FRR – finanční vnitřní výnosové procento

3 ENPV – ekonomická čistá současná hodnota

4 ERR – ekonomické vnitřní výnosové procento

Nahoru

 
_THEME_LOGIN