Odevzdání žádosti nenechte až na poslední den výzvy

 

S vyhlášením výzvy k předkládání žádostí o dotaci nastává čas zúročení dlouhé práce na přípravě projektů. Projekty Moravskoslezského kraje jsou zvažovány dávno před každou vyhlášenou výzvou, především proto, že odrážejí skutečné potřeby kraje.

Hynek Orság

V době vyhlášení výzvy se soustředíme na uzpůsobení projektu konkrétním požadavkům stanoveným v dokumentaci řídícího orgánu daného operačního programu a na zpracování projektové žádosti. Doba trvání výzvy k předkládání žádostí o dotaci je většinou vymezena na několik týdnů, během nichž je možné žádosti předkládat. Žádosti, které jsou doručeny po vymezeném termínu, nemohou být přijaty.

Součástí příruček či metodických pokynů také bývá podrobný souhrn povinných či nepovinných příloh žádosti. Přílohy se mohou lišit dle různých typů projektů. Na základě dokumentace se tedy pokoušíme povinné přílohy žádosti obstarat ještě před vyhlášením výzvy, protože jejich získání může být časově náročné. Týká se to zejména příloh, jako jsou studie proveditelnosti nebo stavební projektová dokumentace.

Text výzvy zveřejněný v den jejího vyhlášení je pro daný projekt závazný. Důležité je také vědět, že výzva může upřesňovat některé podmínky dotačních titulů. I v textu výzvy naleznete seznam povinných a nepovinných příloh žádosti - při předkládání žádosti je důležité na žádnou z nich nezapomenout, vaše žádost by byla vyřazena na základě formálních nedostatků. Moravskoslezský kraj jako předkladatel projektů již využil možnosti předložit žádost s okamžitou formální kontrolou, kterou nabízí Regionální rada Moravskoslezsko.

Jedná se o závazné odevzdání projektu v období trvání výzvy s výjimkou posledních 2 dnů této lhůty, kdy pracovníci Úřadu Regionální rady projektovou žádost přijmou a ihned zkontrolují za účasti předkladatele. V případě formálních nedostatků projektu, jako je například nedoložení všech povinných příloh, získáte delší lhůtu pro odstranění těchto vad. Anebo získáte jistotu, že je váš projekt po formální stránce v pořádku, jak se to stalo v případě námi odevzdaného projektu.

Hynek Orság

Nahoru

 
_THEME_LOGIN