Na co si dát pozor při psaní projektů

Dne 26. 6. 2008 schválil Výbor Regionální rady první projekty z oblasti cestovního ruchu a rozvoje venkova. O finanční prostředky z ROP Moravskoslezsko na jejich spolufinancování byl velký zájem. Aby projekt v konkurenci obstál a při hodnocení neztrácel body, je jeho pečlivé zpracování nezbytné. Po vyhodnocení projektů se nabízí otázka, jaké byly nejčastější chyby, kterých se při zpracování projektu vyvarovat?

Lenka Bartošová

Chyby ve formálních náležitostech jsou podrobněji rozebrány v pravém sloupci na této stránce. Zde uvádíme pár rad pro zvýšení kvality projektu. Ideální projekt by měl obsahovat srozumitelný, věcný a výstižný popis toho, čím se bude zabývat a proč, z čeho bude financován a kdy a jak bude realizován. Informace musí být konzistentní, vzájemně provázané a podložené. Obsahové, časové i finanční údaje v různých částech projektu (např. ve studii proveditelnosti a v rozpočtu či harmonogramu projektu v žádosti BENEFIT) do sebe musí zapadat.

Základem je jasný popis aktivit vztahujících se k danému projektu. Dalším důležitým bodem je pomocí podložené a odůvodněné analýzy poptávky vyhodnotit potřebnost záměru, tj. zdůvodnit, proč se žadatel rozhodl projekt realizovat. Marketingové analýzy jsou klíčové zejména pro oblast cestovního ruchu, měly by však být vztaženy k řešenému projektu. Problémem je nedostatečně popsaný výchozí stav či nulová varianta (tj. co by se stalo, kdyby nebyl projekt realizován), nadhodnocení socioekonomických přínosů či jejich nepodložená kvantifikace.

U financování projektu je kladen důraz na kompletnost a správnost vyplnění rozpočtu, včetně uvedení způsobilých i nezpůsobilých výdajů, a na doložení zdrojů financování (např. odkazem na usnesení zastupitelstva u obcí). U projektů zakládajících veřejnou podporu je třeba dát pozor nejen na způsobilost výdajů (např. náklady na publicitu, projektový tým, veřejné zakázky či projektovou dokumentaci jsou zde nezpůsobilými výdaji), ale také na omezení týkající se zahájení prací na projektu.

Kromě realizační fáze (jasný popis kompetencí a zkušeností projektového týmu, uvedení výdajů na činnost týmu a úvazků jeho členů na dobu, kdy se věnují projektu) je třeba se zamyslet také nad fungováním výstupu projektu v době udržitelnosti (např. zajištění provozovatele či výdajů na provoz).

Lenka Bartošová

Nahoru

 
_THEME_LOGIN