Jakou výši dotace mohu dostat?

 

Maximální možná výše dotace (v %)

Typ žadatele

Projekt nezakládající veřejnou podporu a nevytvářející další příjmy

Projekt zakládající veřejnou podporu na základě Nařízení
ES č.800/2008

Projekt vytvářející příjmy (projekt nezakládající veřejnou podporu s celkovými náklady většími než 1 mil. EUR)

Malý podnik

85 % z celkových způsobilých výdajů

 

60 %

Dotace bude vypočtena na základě finanční mezery1, přičemž maximální dotace může činit 85 % z celkových způsobilých výdajů
(s rostoucí mírou zisku se bude dotace snižovat)

Střední podnik

50 %

Velký podnik

40 %

Malý podnik: méně než 50 zaměstnanců, roční obrat nebo bilanční suma ≤ 10 mil. EUR

Střední podnik: 50-250 zaměstnanců včetně, roční obrat ≤ 50 mil. EUR nebo bilanční suma ≤ 43 mil. EUR

Velký podnik: nad 250 zaměstnanců, roční obrat ≥ 50 mil. EUR nebo bilanční suma ≥ 43 mil. EUR

Pozn. JEDNÁ SE O ZJEDNODUŠENOU DEFINICI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ! Podrobnější definici a informace o tom, jak zjistit počet zaměstnanců, roční obrat nebo bilanční sumu, naleznete v metodickém pokynu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Definice malých a středních podniků. Při zjišťování počtu zaměstnanců a finančních prahů je třeba vzít v úvahu i podniky partnerské nebo propojené. Příloha 2 tohoto metodického pokynu Vám pomůže při výpočtu daných faktorů při zohlednění partnerských a propojených podniků.

  • Obec, kraj je považován vždy za velký podnik.
  • Nestátní nezisková organizace se řídí pravidly metodického pokynu Definice malého a středního podniku.
  • Organizace zřízené a založené obcí, krajem nebo dobrovolnými svazky obcí se považují za velký podnik, jestliže je 25 nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více veřejnými subjekty. Výjimkou z tohoto pravidla jsou organizace založené i zřízené obcemi, které mají méně než 5 000 obyvatel a rozpočet do 10 mil. Eur. Tyto obce mohou mít v organizaci majetkový podíl větší než 25 procent (a zároveň menší než 50 %) a přesto je organizace jimi zřízená nebo založená posuzována samostatně.

1 Metodika výpočtu finanční mezery je podrobně rozepsána v Příručce pro žadatele v kapitole 2.5.2 Projekt přinášející příjmy. Příručku naleznete na našich webových stránkách v aktuální dokumentaci pro žadatele a příjemce k výzvám.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN