Jak správně na veřejné zakázky?

Lucie Matlochová

Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejné zakázky jsou věcí veřejnou a snadný přístup k relevantním informacím je v této oblasti nezbytný. Nejde jen o informace o jednotlivých zakázkách a průběhu jejich zadávání, ale také o informace týkající se celkových výsledků a postupů jednotlivých zadavatelů.

Kvalitní přípravou ve fázi plánování skutečných potřeb je možné předejít mnoha zbytečným problémům. Je nezbytné připravit si úplnou specifikaci požadavků, vhodně zvolit kritéria a především přesně specifikovat předmět zakázky, aby uchazeč věděl, co vlastně zadavatel požaduje. Nedostatečná příprava zakázky vede k nutnosti zadávat další činnosti, což vytváří prostor pro možné manipulace s cenou těchto dodatečných prací.

Základním krokem po rozhodnutí o vyhlášení veřejné zakázky je určení předpokládané hodnoty zakázky dle ceny v místě a čase obvyklé. Tato hodnota určí, v jakém řízení je třeba zakázku vyhlásit. Postup pro vyhlášení nadlimitní a podlimitní zakázky je podrobně určen v zákoně o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., a zadavatel je povinen řídit se tímto zákonem.

Zakázky malého rozsahu zadavatel nemusí zadávat podle výše zmíněného zákona, nicméně i u těchto zakázek je povinen dodržet základní zásady, tj. zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Pro zadávání zakázek malého rozsahu spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie a poskytovaných prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko jsou stanovena pravidla postupu v metodickém pokynu. V souvislosti s nařízením Komise (ES) č. 1422/2007 a sdělením Komise (ES) č. 2007/C 301/01 se od 1. 1. 2008 mění finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení na léta 2008 a 2009. Aktuální výši finančních limitů naleznete na oficiálním portálu veřejných zakázek a koncesí.

Lucie Matlochová

Nahoru

 
_THEME_LOGIN