Jak se vyznat ve veřejné podpoře aneb Veřejná podpora notifikovaná Evropskou komisí

 

V souvislosti s problematikou veřejné podpory se můžeme setkat s pojmem „notifikovaná veřejná podpora". Co toto slovní spojení znamená?

Jana Tylečková

Poskytování dotací, které vykazují znaky veřejné podpory, bude v rámci ROP Moravskoslezsko realizováno především na základě blokové výjimky o regionální investiční podpoře podle nařízení Komise (ES) 1628/2006. U některých plánovaných aktivit, které mohou být z ROP Moravskoslezsko podpořeny, však není možné tuto (případě jinou) blokovou výjimku použít - týká se to např. výstavby letištní infrastruktury či nákupu dopravních prostředků veřejné hromadné dopravy (vlaky a autobusy). Regionální rada Moravskoslezsko proto musí o možnost poskytnutí takovéto podpory nejprve požádat Evropskou komisi v rámci tzv. notifikace. Za tímto účelem musí Evropské komisi podrobně specifikovat veškeré podmínky, které se k poskytnutí podpory vztahují.

Evropská komise do dvou měsíců od obdržení kompletních informací v rámci tzv. předběžného posouzení oznamované opatření posoudí a přijme rozhodnutí, že se nejedná o veřejnou podporu, případně že jde o veřejnou podporu, která je však slučitelná se společným trhem. V těchto případech je notifikační procedura ukončena a poskytovatel může zahájit realizaci podpory. Pokud však existují o slučitelnosti oznamované podpory pochybnosti, zahájí Komise formální šetření, jehož účelem je komplexní posouzení daného případu. Komise může uzavřít formální šetření opět některým z rozhodnutí, že se o veřejnou podporu nejedná, nebo že jde o slučitelnou veřejnou podporu, rovněž může stanovit podmínky, za kterých lze podporu považovat za slučitelnou. Pokud však byla podpora shledána jako neslučitelná s principy společného trhu, Komise její poskytnutí nepovolí.

Přestože jsou v rámci notifikační procedury stanoveny konkrétní lhůty, ve kterých má Evropská komise rozhodnout (tj. dva měsíce od obdržení informací), obvykle bývá notifikace záležitostí měsíců či dokonce let. Pokud totiž Komise usoudí, že podklady, na základě kterých má v dané věci rozhodnout, nejsou pro posouzení daného opatření dostatečné, vyzve poskytovatele podpory k jejich doplnění. Dvouměsíční lhůta pro rozhodnutí Komise poté běží nanovo až od doručení vyžádaných informací. Tímto způsobem může Komise žádat o doplnění informací i několikrát, přičemž doba pro přijetí rozhodnutí v této věci se značně prodlužuje. Notifikovanou veřejnou podporu je poskytovatel oprávněn poskytnout až po schválení Komise. Podpora realizovaná předtím, než Komise vydá své rozhodnutí, případně v rozporu s ním, by byla protiprávní (nezákonná podpora).

Podrobné informace o veřejné podpoře naleznete v únorovém číslu zpravodaje Apropó nebo na webových stránkách Regionální rady v sekci často kladených otázek.

Jana Tylečková

Nahoru

 
_THEME_LOGIN