Jak se vyznat ve veřejné podpoře

mva.jpg

Proč je důležité zabývat se veřejnou podporou?

Hlavním důvodem je, že ze strany EU, státu či jiné veřejné instituce nesmí být jakémukoli subjektu poskytnuta výhoda, kterou by došlo k narušení hospodářské soutěže nebo k ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU.

Bude můj projekt zakládat veřejnou podporu?

Hlavními znaky projektu zakládajícího veřejnou je jeho zaměření na ekonomickou aktivitu (bez ohledu na to, zda generuje příjmy či nikoli), a zároveň existence konkurence pro tuto či obdobnou činnost. Pokud si na obě tyto podmínky odpovíte kladně, pak projekt veřejnou podporu zakládat zajisté bude. Typickými příklady projektů, které zakládají veřejnou podporu jsou např. výstavba ubytovacích zařízení, lyžařských areálů, zábavných center apod.

Na stránkách Regionální rady v sekci často kladených otázek najdete další otázky, kterými můžete projekt z pohledu veřejné podpory podrobněji prozkoumat.

Co pro mě znamená, když projekt zakládá veřejnou podporu?

Obecně je veřejná podpora projektů zakázána. Dle pravidel Evropské komise však mohou existovat výjimky, na základě kterých je možné veřejnou podporu (dotaci) poskytnout. Výjimky, které platí pro ROP MS jsou tři: regionální investiční podpora, notifikovaná podpora a služby obecného hospodářského zájmu. Většina výjimek z veřejné podpory bude spadat pod regionální investiční podporu. V takovémto případě nesmí dotace překročit 40 % z celkových způsobilých výdajů, respektive 50 % pro střední a 60 % pro malé podnikatele.

Jaká výše dotace může být poskytnuta na projekty, které nezakládají veřejnou podporu?

V případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu (většinou se jedná o tzv. projekty ve veřejném zájmu - projekty škol, občanské vybavenosti a sociálních služeb apod.), je pak výše poskytované dotace 92,5 %.

Kdo posuzuje veřejnou podporu projektů?

Z pohledu veřejné podpory je nezbytné každý projekt na základě komplexních údajů posoudit individuálně. Regionální rada posouzení provádí na základě studie proveditelnosti. Klíčovou kapitolou pro posouzení je marketingová analýza trhu.

Michaela Vavrečková

Nahoru

 
_THEME_LOGIN