Jak se vyznat ve veřejné podpoře?

Proč je důležité zabývat se veřejnou podporou?

Hlavním důvodem je, že ze strany EU, státu či jiné veřejné instituce nesmí být jakémukoli subjektu poskytnuta výhoda, kterou by došlo k narušení hospodářské soutěže nebo k ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU.

Bude můj projekt zakládat veřejnou podporu?

Hlavními znaky projektu zakládajícího veřejnou je jeho zaměření na ekonomickou aktivitu (bez ohledu na to, zda generuje příjmy či nikoli), a zároveň existence konkurence pro tuto či obdobnou činnost. Pokud si na obě tyto podmínky odpovíte kladně, pak projekt veřejnou podporu zakládat zajisté bude. Typickými příklady projektů, které zakládají veřejnou podporu jsou např. výstavba ubytovacích zařízení, lyžařských areálů, zábavných center apod.
Obecné znaky veřejné podpory:

 1. podpora je poskytnutá z veřejných prostředků,
 2. udělení podpory přináší výhodu pro daný podnik nebo odvětví výroby,
 3. podpora je selektivní - zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby,
 4. podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže a ovlivňuje obchod mezi členskými státy (zde se hledí na to, zda v dané oblasti existuje tzv. relevantní trh, a jako další hledisko se poté bere v potaz ovlivnění obchodu mezi členskými státy.

Co pro mě znamená, když projekt zakládá veřejnou podporu?

Obecně je veřejná podpora projektů zakázána. Dle pravidel Evropské komise však mohou existovat výjimky, na základě kterých je možné veřejnou podporu (dotaci) poskytnout. Výjimky, které platí pro ROP MS jsou tři: regionální investiční podpora, notifikovaná podpora a služby obecného hospodářského zájmu. Většina výjimek z veřejné podpory bude spadat pod regionální investiční podporu (RIP). V takovémto případě nesmí dotace překročit 40 % z celkových způsobilých výdajů, respektive 50% pro střední a 60% pro malé podnikatele. Nezisková organizace je posuzována dle stejných pravidel jako malý a střední podnik.

Zahájení prací na projektu, který zakládá veřejnou podporu

Pokud projekt zakládá veřejnou podporu, práce na něm nesmí být zahájeny před registrací projektu (odevzdání žádosti na ÚRR). Za zahájení prací na projektu je považováno již vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby, služeb, dodávek, resp. výběrové řízení lze vyhlásit za předpokladu, že lhůta výběru vítězné nabídky nastane až po registraci projektu.

Před tímto datem mohou být uskutečněny pouze tyto aktivity:

 • zpracování projektové dokumentace,
 • administrativní činnosti spojené s přípravou projektu,
 • zpracování ekonomických a jiných studií,
 • zpracování žádosti a příloh.

Jak bezpečně poznat, že projekt spadá pod pravidla veřejné podpory?

Pokuste se zodpovědět následující otázky:

 1. Jedná se o podporu poskytnutou z veřejných prostředků (ze státního rozpočtu, územních rozpočtů, rozpočtu EU apod.)?
 2. Bude mít z realizace projektu užitek konkrétní subjekt, případně skupina subjektů (nejedná se o projekt určený pro širokou veřejnost bez rozdílu)?
 3. Bude výsledkem realizace projektu ekonomická aktivita provozována za účelem zisku (ať už přímo či nepřímo)?
 4. Existuje trh a v něm soutěž pro daný produkt projektu (zboží, služba)? Tzn. mohu výsledkem realizace projektu někomu konkurovat?
 5. Je nebo může být výsledek realizace projektu zaměřen na zákazníky z jiných členských zemí EU?
 6. Mohu svým projektem, byť jen potenciálně, ohrozit na daném trhu konkurenci i z jiné členské země EU?

Pokud si na všechny tyto otázky odpovíte kladně, bude se v případě dotace poskytnuté na takovýto projekt s největší pravděpodobností jednat o veřejnou podporu.

Výše dotace pro projekty nezakládající veřejnou podporu

V případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu (většinou se jedná o tzv. projekty ve veřejném zájmu - projekty škol, občanské vybavenosti a sociálních služeb apod.), je pak výše poskytované dotace 85 %.

Typy projektů zakládajících veřejnou podporu:

Chráněné dílny, výstavba vleků, rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení, modernizace doprovodné infrastruktury ubytovacím zařízením (hřiště, bazény, vnitřní relaxační a sportovní zařízení)

Typy projektů nezakládajících veřejnou podporu:

Cyklotrasy a cyklostezky, rekonstrukce zastávek veřejné dopravy, rekonstrukce a modernizace vybavení základních, středních a vyšších odborných škol, modernizace zařízení poskytujících sociální služby v rámci základní sítě sociální péče, modernizace vybavení nemocnic, obnova kulturních a historických památek za účelem zachování jejich využití pro veřejnost, rekonstrukce objektů občanské vybavenosti (zařízení zdravotnických a sociálních služeb, hasičské zbrojnice, obecní úřady ad.), rekonstrukce veřejných prostranství.

Jak si ověřit zda můj projekt zakládá veřejnou podporu?

V případě, že si nejste jisti, zda váš projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu, můžete oslovit některého z projektových manažerů, který vám zašle elektronický "Formulář k posouzení veřejné podpory".

Kdo posuzuje veřejnou podporu projektů?

Z pohledu veřejné podpory je nezbytné každý projekt na základě komplexních údajů posoudit individuálně. Regionální rada posouzení provádí na základě studie proveditelnosti. Klíčovou kapitolou pro posouzení je marketingová analýza trhu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN