Jak na publicitu projektů financovaných z ROP Moravskoslezsko?

 

Základním principem u všech projektů financovaných prostřednictvím ROP Moravskoslezsko je zajistit co možná nejširší informovanost veřejnosti o tom, že je projekt realizován za finanční spoluúčasti EU, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého je ROP Moravskoslezsko financován.

Michal Sládek

Publicita projektů spolufinancovaných z prostředků ROP Moravskoslezsko je realizována v několika rovinách. Obecně jsou všichni příjemci podpory povinni v rámci získané finanční podpory zajistit publicitu projektu tak, aby byly všechny subjekty účastnící se projektu o těchto finančních prostředcích informováni.

Projekty, které mají charakter investičního projektu v oblasti infrastruktury, stavebních prací či pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku a současně jejich objem finančních prostředků překračuje částku 500 000 EUR, spadají do tzv. režimu povinné publicity, kdy jsou příslušným nařízením Evropské komise přímo definovány konkrétní technické prostředky pro propagaci a informovanost.

U všech ostatních projektů spolufinancovaných z ROP Moravskoslezsko hovoříme ze strany příjemce o zajištění tzv. povinně volitelné publicity, kdy je příjemce povinen z předem definovaného seznamu technických prostředků pro propagaci a informovanost vybrat si jeden či více prostředků, které nejlépe odpovídají informačním a propagačním potřebám. Svým způsobem se tak opět jedná o povinnou publicitu, pouze s tím rozdílem, že příjemce sám posoudí a následně zvolí formu propagace, která nejlépe odpovídá potřebám jeho projektu.

V rámci zajištění jednotného výkladu a zároveň určitého zjednodušení původního nařízení Komise je pro účely zajištění publicity ROP Moravskoslezsko realizován tzv. standardizovaný informační banner, jehož jednotlivé barevné a tvarové modifikace zajišťují požadovanou míru publicity dle nařízení Komise. Informační banner tak ve své podstatě integruje jak symbol EU a ROP Moravskoslezsko, tak i veškeré povinné odkazy a informační sdělení.

Detailně řeší pravidla pro zajištění publicity projektů spolufinancovaných z ROP Moravskoslezsko Metodický pokyn Pravidla pro publicitu, který naleznete na stránkách Regionální rady Moravskoslezsko (metodický pokyn je součástí dokumentace pro žadatele a příjemce, která se aktualizuje vždy pro danou výzvu).

Michal Sládek

Nahoru

 
_THEME_LOGIN