Co mě čeká během realizace projektu?

Podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (dále jen Smlouvy) vznikají příjemci dotace další povinnosti jak v průběhu realizace projektu, tak i po určenou dobu po ukončení jeho realizace.

Příjemce dotace je zejména povinen:

 1. zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami;
 2. informovat Úřad Regionální rady (dále jen ÚRR) o postupu realizace projektu prostřednictvím monitorovacích zpráv nebo hlášení o pokroku, předkládat monitorovací zprávy ve stanovené lhůtě včetně žádosti o platbu;
 3. informovat ÚRR o všech tzv. nepodstatných změnách v realizaci projektu bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace a žádat ÚRR o souhlas k provedení tzv. podstatných změn;
 4. umožnit pověřeným subjektům vstup na místo realizace projektu a kontrolu dokumentace a účetnictví projektu;
 5. dodržovat harmonogram projektu;
 6. uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006;
 7. nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele podpory, a to ani po dobu udržitelnosti projektu;
 8. po skončení realizace odevzdávat monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu, a to vždy do 30 kalendářních dnů po uplynutí každého roku od finančního ukončení projektu po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu (v případě MSP 3 roky);
 9. nezcizit majetek pořízený v rámci projektu (bez předchozího písemného souhlasu řídícího orgánu);
 10. přijímat příslušná nápravná opatření uložená kontrolními orgány;
 11. plnit ostatní závazky, které pro něho vyplývají ze Smlouvy a jejích příloh, z  Příručky pro příjemce a jejích příloh a metodických pokynů vydaných řídícím orgánem ROP MS (dále jen ŘO ROP).

Podrobný popis všech povinností příjemce dotace je popsán v Příručce pro příjemce, kterou doporučujeme k prostudování potenciálním žadatelům o dotaci z ROP Moravskoslezsko ještě před podáním samotné žádosti o dotaci.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN