Cesta projektem

Cesta projektem vás provede několika nejdůležitějšími kroky, které podtoupíte v průběhu přípravy a zpracování projektu, jeho realizace i udržitelnosti.  

Projektový záměr Příprava žádosti o dotaci z ROP MS Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci Hodnocení projektu Rozhodnutí o dotaci Podpis smlouvy o poskytnutí dotace Zahájení realizace projektu Monitorování realizace projektu Žádost o platbu Zajištění udržitelnosti projektu Publicita projektu

Cesta přípravou a realizací projektu spolufinancovaného z prostředků ROP Moravskoslezsko

cesta_projektem_na_obrazku_jsou_znazorneny_jednotlive_body_pripravy_projektu_ktere_jsou_popsany_v_clanku

odrazka1. krok - Projektový záměr

Informace o možnostech čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie získáte na odboru marketingu a posílení absorpce - info@rr-moravskoslezsko_cz, tel.: 552 303 546 nebo na osobní konzultaci.

Projektovy_zamer.jpg_pokud_je_mozne_pozadat_o_dotaci_z_rop_nasleduje_krok_2_pokud_neni_predame_vam _kontakt_na_pracovnika_jineho_OP_ktery_vam_poradi

piktogram_apropo.png

 

odrazka2. krok - Příprava žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko

S přípravou žádosti o dotaci Vám pomůže projektový manažer z odboru marketingu a posílení absorpce, který s Vámi bude projekt konzultovat a provede Vás celým procesem přípravy projektu.

Žádost o dotaci obsahuje elektronickou žádost Benefit a soubor povinných příloh. Mezi nejdůležitější přílohy patří projektová dokumentace do fáze stavebního povolení a studie proveditelnosti. Některé přílohy budete moci předložit až v při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Před zahájením příprav projektu si prostudujte všechny níže uvedené dokumenty:

piktogram_apropo.png

[nahoru]

odrazka3. krok - Vyhlášení výzvy k předložení žádosti o dotaci (dále jen Výzva)

Plán výzev, tzn. harmonogram, kdy a na jaké oblasti podpory budou Výzvy vyhlašovány, bude znám vždy na jeden rok dopředu. Doba trvání Výzvy je zpravidla 45 dnů, během kterých můžete předložit žádost o dotaci spolu s povinnými přílohami.

piktogram_apropo.png

[nahoru]

odrazka4. krok - Hodnocení projektů

Předložený projekt bude hodnocen ve 4 různých fázích - formální a věcná kontrola, kvalitativní hodnocení a konečné schvalování o udělení dotace. Kontrolu formálních náležitostí projektu je možné provést okamžitě při předložení projektu. Na toto hodnocení je však nezbytné se objednat.

piktogram_apropo.png

[nahoru]

odrazka5. krok - Rozhodnutí o dotaci

Rozhodnutí o dotaci provede Výbor Regionální rady na základě předloženého seznamu hodnotitelů. Dotačně budou podpořeny projekty s nejvyšším bodovým hodnocením, na které postačí stanovená finanční alokace (viz Slovník). Finanční alokace bude dopředu známa.

Maximální výše procentuální podpory, kterou můžete ze strukturálních fondů získat, je 85 % způsobilých výdajů a vždy je nutné zkoumat, zda projekty nenaruší hospodářskou soutěž. Projekty zakládající veřejnou podporu (viz Slovník či Často kladené otázky) budou podpořeny do výše 40 % způsobilých výdajů. U středních podniků se tento limit zvyšuje na 50 % a u malých podniků na 60 % způsobilých výdajů.

[nahoru]

odrazka6. krok - Podpis smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva)

Smlouva je podepisována cca 6 - 8 měsíců od vyhlášení Výzvy. Před podpisem Smlouvy je nezbytné předložit zbývající přílohy, které jste nemuseli předložit při podání žádosti (např. stavební povolení).

[nahoru]

odrazka7. krok - Zahájení realizace projektu

V případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu (viz Slovník a Často kladené otázky), je možné zahájit jeho realizaci již před vyhlášením Výzvy. Podmínkou je, že do doby podpisu Smlouvy nesmí být realizace projektu ukončena. Zahájení realizace projektu zakládajícího veřejnou podporu je možné až na základě posouzení komplexní projektové dokumentace.

[nahoru]

odrazka8. krok - Monitorování realizace projektu

Monitorování projektu slouží ke sledování průběhu realizace projektu prostřednictvím popisu uskutečněných a plánovaných aktivit, čerpání rozpočtu, uvedení změn v projektu a naplňování cílů a indikátorů v projektu. Monitorovací zprávy jsou předkládány 4krát ročně po dobu realizace projektu. Při ukončení projektu je nezbytné předložit závěrečnou monitorovací zprávu.

[nahoru]

odrazka9. krok - Žádost o platbu

Během realizace projektu můžete průběžně žádat o platby. Žádosti o platbu jsou předkládány spolu s monitorovacími zprávami a mohou být předkládány každé 3 měsíce, přičemž min. částka žádosti je stanovena na 300 tis. Kč (min. 15 % z celkových způsobilých výdajů).

[nahoru]

odrazka10. krok - Zajištění udržitelnosti projektu

Monitorovacími zprávami o zajištění udržitelnosti projektu je sledováno, zda jsou výstupy projektu dále využívány dle původního účelu stanoveného ve Smlouvě. Zprávy jsou podávány každoročně po dobu 5ti let (u MSP 3 roky).

[nahoru]

odrazka11. krok - Publicita projektu

Během realizace projektu je nutné dodržovat základní pravidla publicity. Jejich cílem je informovat širokou veřejnost včetně potenciálních žadatelů o možné finanční pomoci ze strany Evropské unie.

piktogram_apropo.png

[nahoru]

Nahoru

 
_THEME_LOGIN