Administrace projektu

Dokumentace pro žadatele a příjemce k výzvám Proces od okamžiku vypsání výzvy k předkládání projektů (dále jen Výzvy) do okamžiku podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (dále jen Smlouvy) musí projít administrativním postupem, který vyžaduje určitou časovou náročnost.

  • Doba trvání Výzvy je 45 kalendářních dní, nebude-li Výzvou stanoveno jinak.
  • Po ukončení Výzvy probíhá kontrola formálních náležitostí přijatých projektů (5 pracovních dní), následně běží 5-ti denní lhůta pro odstranění případných formálních chyb.
  • Na samotné hodnocení projektu odborem implementace programu (OIP) je stanoven limit max. 60 kalendářních dní.
  • O výběru projektů však rozhodne až Výbor Regionální rady (VRR) na svém nejbližším zasedání – nejzazší termín je do 30 kalendářních dní.
  • Po zveřejnění seznamu vybraných projektů na informační tabuli Úřadu Regionální rady (ÚRR), který bude zveřejněn nejpozději v den následující po rozhodnutí VRR, běží termín 20 pracovních dní na doložení příloh k podpisu Smlouvy. Dalších 20 pracovních dní mají pracovníci OIP na kontrolu těchto příloh, přičemž bude poskytnuta konečná lhůta 5 pracovních dní pro odstranění případných formálních chyb.
  • Vyhotovená Smlouva je nejprve zaslána žadateli o dotaci, který má na podpis max. 60 kalendářních dní (podepsanou Smlouvu je možno samozřejmě zaslat obratem zpět a o tuto dobu se zkracuje datum uzavření Smlouvy).
  • Do 10 pracovních dní od doručení Smlouvy zpět na ÚRR je Smlouva podepsána předsedou Regionální rady (RR).

Všechny tyto informace o postupu administrace naleznete v Příručce pro žadatele, která je umístěna na našich webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz v sekci Ke stažení. Této problematice je věnována kapitola 3 - Předložení, hodnocení a výběr žádosti o dotaci.

Pro příkladné znázornění jsme sestavili také předpokládaný harmonogram administrace projektu na dvou příkladech (níže uváděná data uzavření Smluv berte prosím pouze jako informativní, nezávazný termín):

Předpokládaný harmonogram administrace projektu

činnost

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

vyhlášení Výzvy

1.2.2008

doba trvání Výzvy

45 kalendářních dní

ukončení Výzvy

17.3.2008

kontrola formálních náležitostí

10 pracovních dní (od ukončení výzvy)

hodnocení žádostí

2 měsíce

zasedání VRR

1 měsíc

termín na doložení příloh

1 měsíc (20 pracovních dní)

kontrola doložených příloh

1 měsíc (20 pracovních dní)

lhůta na podpis Smlouvy žadatelem

2 měsíce

lhůta na podpis Smlouvy předsedou RR

10 pracovních dní

uzavření Smlouvy

Říjen/Listopad 2008 *

1.žádost o proplacení výdajů

1.den po podepsání Smlouvy

* Předpokládané datum podpisu Smlouvy bude uvedeno ve Výzvě, stejně tak datum, kdy bude možno žádat o první platbu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN