Žádosti, podněty a stížnosti

Vyřizování stížností a podání

V případě, že nás chcete upozornit na nedostatky a závady naší práce, na nevhodné chování našich zaměstnanců nebo nesprávný úřední postup, můžete tak učinit:

  • písemně na adrese úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko: Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
  • na e-mailové adrese podatelna@rr-moravskoslezsko_cz s připojením zaručeného elektronického podpisu
  • osobně

"Stížností" se rozumí písemné nebo ústní podání, jímž se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na Regionální radu ve věci ochrany svých zájmů, kterým upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti Regionální rady, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup Regionální rady.

Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat elektronickou poštou na adresu: podatelna@rr-moravskoslezsko_cz, zaslat poštou na adresu Úřadu Regionální rady, předat ústně na sekretariátu Úřadu Regionální rady nebo u příslušného odboru.

Aby mohlo být podání zaevidováno a řešeno jako stížnost musí obsahovat následující údaje:

  • pokud podání činí fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
  • pokud podání činí právnická osoba, musí obsahovat název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla dle obchodního rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidence, popřípadě jinou adresu pro doručování, jméno osoby, která v zastoupení právnické osoby toto podání učinila.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN