Úřad Regionální rady

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny Výboru Regionální rady (výboru je svěřeno mj. schvalování realizační a řídící dokumentace ROP, schvalování výběru projektů, výroční a závěrečné zprávy, informačních a komunikačních aktivit apod.)

Obecné informace o Úřadu Regionální rady

Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

Úřad dále plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Regionální rady. Organizační strukturu, počet zaměstnanců a rozpočet úřadu stanoví Výbor Regionální rady.

V čele Úřadu Regionální rady stojí ředitel. Ředitel je podřízen předsedovi Regionální rady. Ředitele jmenuje a odvolává výbor na návrh předsedy.

Ředitel plní vůči zaměstnancům Regionální rady funkci statutárního orgánu zaměstnavatele, je nadřízeným všech zaměstnanců Regionální rady a kontroluje jejich činnost.

Činnost URR je financována z Fondu soudržnosti Evropské unie prostřednictvím projektu z Operačního programu Technická pomoc II 2014-2020 s názvem „Financování činnosti řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko na období 2020-2021“ (reg. číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000203). Cílem je zajištění aktivit souvisejících s ukončováním ROP Moravskoslezsko, tj. financování administrativní kapacity a provozních výdajů Regionální rady. Činnost URR je částečně financována rovněž z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Organizační schéma Úřadu Regionální rady

OS.png

Protikorupční linka

V případě podezření na korupční jednání v souvislosti s implementací Regionálního operačního programu Moravskoslezsko využijte k podání oznámení e-mail protikorupcni_linka@rr-moravskoslezsko_cz

Nahoru

 
_THEME_LOGIN