Realizujeme projekt

Seznam nejčastěji kladených otázek vztahujících se k realizační fázi projektu.

Co když můj projekt vytváří příjmy?

Pokud Váš projekt nezakládá veřejnou podporu, musí být výše příjmů vzniklá v souvislosti s realizací projektu posouzena a může mít vliv na konečnou výši poskytnuté dotace. Pokud se jedná o projekt zakládající veřejnou podporu, je výše dotace neměnná, příjmy se od celkové výše již neodečítají.

 

Jak budou projekty financovány?

Všichni příjemci podpory budou mít možnost průběžného proplácení nákladů spojených s projektem.

 

Jaká jsou pravidla pro zadávání zakázek v rámci projektů?

U všech projektů spolufinancovaných z fondů EU musí příjemce při výběru dodavatele respektovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je-li zadavatelem podle tohoto zákona. V případech, kdy postup zadávání zakázky není zákonem přímo popsán, nebo příjemce není povinen se tímto zákonem řídit, musí zajistit, že budou dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení při zadání zakázky a zakázka bude zadána za cenu obvyklou v místě plnění.

 

Po jakou dobu bude sledována udržitelnost výsledků projektu?

Z evropské legislativy vyplývá povinnost uchovat výsledky projektu 5 let od ukončení realizace projektu a 3 roky pro projekty malých a středních podniků.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN