Připravujeme projekt

Seznam nejčastějších otázek vztahujících se k přípravě projektu.

1 2   Následující   ››

Budou zvýhodněny projekty, které vytvoří nové pracovní místo?

Ano, ale pouze v oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu. Předmětem hodnocení projektů je naplňování indikátorů stanovených v Prováděcím dokumentu ROP, mezi které patří mj. indikátor "Počet nově vytvořených pracovních míst v cestovním ruchu". Při hodnocení projektu se tedy bude sledovat, jak projekt tento indikátor naplňuje.

 

Budu muset z dotace odvádět daň z příjmu?

Dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko nepodléhají zdanění.

 

Co všechno musí obsahovat projektová žádost?

 

Jak často budou vyhlašovány výzvy?

Výzvy budou vyhlašovány pravidelně dle jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. Harmonogram výzev bude sestavován vždy na jeden rok dopředu a bude každých šest měsíců aktualizován tak, aby bylo vždy zřejmé, kdy bude možné daný projekt předložit.

 

Co je to veřejná podpora?

Vymezení pojmu „veřejná podpora" (právo ES užívá pojem „státní pomoc") je obsaženo v  čl. 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství. Z něj vyplývá, že za veřejnou podporu je považována jakákoliv forma výhody ze strany státu, jiných veřejných institucí, příp. jimi kontrolovaných subjektů, směřující určitému podniku (dle práva ES se jedná nejenom o podnikatele, ale i o územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, univerzity, nadace apod., pokud vykonávají ekonomickou činnost), příp. odvětví výroby (služeb), které narušuje, resp. je způsobilé narušit soutěž na vnitřním trhu EU a ovlivnit obchod mezi členskými státy.

 

Jak mohu zjistit, že můj projekt zakládá veřejnou podporu?

Toto zjištění vyplyne z marketingové analýzy trhu a dalších studií vztažených na daný projekt. Stanovisko bude vždy uděleno až na základě posouzení komplexní projektové dokumentace, tj. během procesu hodnocení projektu. Jediným orgánem, který může v této oblasti vydat právně závazné stanovisko, je Evropská komise.

 

Jak probíhá hodnocení projektů?

Projekty jsou posuzovány po formální stránce, po stránce přijatelnosti a pak následuje samotné bodování projektů.

 

Jakou výši dotace lze získat?

Maximální výše procentuální podpory ze strukturálních fondů je 85 % způsobilých výdajů. Vždy je však nutné zkoumat, zda projekty nenaruší hospodářskou soutěž. Projekty zakládající veřejnou podporu budou podpořeny do výše 40% způsobilých výdajů. U středních podniků se tento limit může zvýšit na 50 % a u malých podniků na 60 % způsobilých výdajů.

 

Je někde stanoveno, jestli musím žádost o dotaci zpracovanou v BENEFITU tisknout jednostranně?

Způsob tisku žádosti o dotaci je na žadateli, záleží tedy jen na něm, zda si vybere jednostranný tisk nebo oboustranný.

 

Je oprávněným příjemcem dotace z ROP také zahraniční subjekt?

Ano, podniká-li na území ČR podle českého práva a bude-li projekt realizován na území Moravskoslezského kraje.

 

Jsou dány minimální nebo maximální hranice způsobilých výdajů?

Minimální hranice jsou stanoveny u všech oblastí podpory individuálně. Pohybují se v rozmezí 0,5 - 2 milionů korun. Maximální hranice nejsou stanoveny, vždy je třeba zvážit velikost projektu vůči celkové alokaci výzvy. Výjimkou je prioritní osa 4, kde jsou stanoveny maximální hranice výše dotace, a to na 50 miliónů korun.

 

Jsou náklady na zpracování projektové dokumentace uznatelné?

Ano, pokud projekt nezakládá veřejnou podporu, a pokud byly tyto náklady vynaloženy po 1.1.2007.

 

Jsou nějak zvýhodněny partnerské projekty?

Ne. Náklady partnera navíc nelze v rámci rozpočtu financovat.

 

Kde najdu formulář žádosti?

Formulář žádosti naleznete na www.eu-zadost.cz .

 

Kdo mi může pomoct se zpracováním projektové dokumentace?

Při zpracování projektové dokumentace a všech jejich náležitostí můžete využít bezplatných seminářů pořádaných ÚRR MS nebo konzultací s projektovými manažery ÚRR MS. Pokud nebudete všechny části projektové dokumentace zpracovávat samostatně, můžete využít služeb konzultantských firem, které Vám mohou zpracovat projektovou dokumentaci k žádosti o získání dotace z ROP případně jiných operačních programů. Jako veřejný subjekt žádné konkrétní firmy doporučovat nemůžeme.

 
1 2   Následující   ››

Nahoru

 
_THEME_LOGIN