Poskytnuté informace

Žádosti o poskytnutí informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a odpovědi na ně poskytnuté Regionální radou.

Dotaz č. 1

Náklady na webové stránky Regionální rady informující o ROP:

 • poplatek za doménu
 • úvodní implementace (pravděpodobně zahrnující technické konzultace ke konečné podobě stránek, licence pro moduly nezbytné pro provoz stránek, školení administrátora …)
 • náklady na měsíční provoz webu (pravděpodobně zahrnující poplatky za provoz licence, technickou podporu…..)

Náklady prosím uveďte s DPH s uvedením, co konkrétní částka zahrnuje.

Zaslaná odpověď na otázku č. 1.

Dotaz č. 2

Náklady na pronájem za prostory, které Úřad regionální rady užívá ke své činnosti za roky 2006 – 2008, konkrétně počet metrů čtverečních pronajímané plochy a částky nájemného.

Odpověď:

Žadateli byla telefonicky dne 31.3.2010 sdělena informace o:

 • výši částky nájemného, kterou Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko zaplatila za roky 2006–2008 za prostory, které užívala ke své činnosti,
 • počtu metrů čtverečních, které Regionální rada využívala v uvedených letech.

Dotaz č. 3

Informace k projektu „Novojičínské vzdělávací centrum“

Zaslaná odpověď na otázku č. 3

Dotaz č. 4

I. Žádám o sdělení identifikačních údajů dodavatelů (ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), kteří byli vyzvání k podání nabídky do veřejné zakázky s názvem „Provádění kontrol procesu zadávání veřejných zakázek“, zadávané povinným subjektem.

Jedná se o veřejnou zakázku realizovanou na základě výzvy k podání nabídky ze dne 11. 1. 2011.

II. Žádám o sdělení identifikačních údajů dodavatelů (ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), kteří podali nabídku do veřejné zakázky s názvem „Provádění kontrol procesu zadávání veřejných zakázek“, zadávané povinným subjektem, a to včetně výše nabídkových cen, tedy: 1. Cenová nabídka za provedení kontroly nadlimitní veřejné zakázky a 2. Cenová nabídka za provedení kontroly podlimitní veřejné zakázky.

Jedná se o veřejnou zakázku realizovanou na základě výzvy k podání nabídky ze dne 11. 1. 2011.

III. Žádám o sdělení identifikačních údajů dodavatelů (ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), kteří byli z účasti ve veřejné zakázce s názvem „Provádění kontrol procesu zadávání veřejných zakázek“, zadávané povinným subjektem, vyloučeni a/nebo vyřazeni, a to včetně uvedení důvodů.

Jedná se o veřejnou zakázku realizovanou na základě výzvy k podání nabídky ze dne 11. 1. 2011.

IV. Žádám o sdělení identifikačních údajů dodavatelů (ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), kteří byli ve veřejné zakázce s názvem „Provádění kontrol procesu zadávání veřejných zakázek“, zadávané povinným subjektem, předmětem hodnocení, a to včetně jejich konečného pořadí a uvedení, kteří byli s konečnou platností zadavatelem (povinným subjektem) vybráni k plnění předmětné veřejné zakázky.

Jedná se o veřejnou zakázku realizovanou na základě výzvy k podání nabídky ze dne 11. 1. 2011.

Zaslaná odpověď na dotaz č. 4

Dotaz č. 5

Věc: žádost o poskytnutí ínformací ohledně dotace na výstavbu Obecního domu Malenovíce

Na základě předchozího telefonického rozhovoru s Vaším pracovníkem prosím o sdělení jaké byly podmínky pro udělení dotace z prostředků regionálního operačního programu na výstavbu nové požární zbrojnice v obci Malenovice, okr. Frýdek Místek, která byla realizována v letech 2008-2010. Podle informací, které jsem získal, byla uvedená výstavba částečně financována z prostředků MF ČR a z prostředků R.O.P. Jedná se mi především o podmínky pro provozování sálu pro větší akce s veřejností, kde je tento sál, jeho zázemí včetně venkovního posezení pro cca 200 osob využíváno tak, že toto dotované zařízení vytváří nepřijatelnou konkurenci pro místní pohostinská zařizeni.

Zaslaná odpověď na dotaz č. 5

Dotaz č. 6

Věc: Žádost o zápisy z jednání Řídícího výboru IPRÚ Ostravice a Staré Hamry

Poskytnuté informace k dotazu č. 6:

Dotaz č. 7

Informace k již zrealizovaným projektům v rámci integrovaného plánů rozvoje měst potřebné k posouzení naplnění socioekonomických přínosů a nákladů použitých v rámci hodnocení

Odpověď:

 

Žadateli byly poskytnuty:

 • studie proveditelnosti,
 • finální výstup z aplikace CBA,
 • část hodnocení věnovaná socioekonomickým přínosům a nákladům,

u následujících projektů:

 • CZ.1.10/3.1.00/02.00446 - Obecní dům Opava
 • CZ.1.10/3.1.00/02.00483 - Regenerace náměstí U Severky
 • CZ.1.10/3.1.00/02.00511 - Revitalizace ulice 8. pěšího pluku
 • CZ.1.10/3.1.00/02.00709 - Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská
 • CZ.1.10/3.1.00/04.00937 - Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky
 • CZ.1.10/3.1.00/04.00940 - Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava
 • CZ.1.10/3.1.00/04.00974 - Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě
 • CZ.1.10/3.1.00/04.00981 - Stavební úpravy budovy kolejí „B“ na Hotel VŠB-TU Ostrava
 • CZ.1.10/3.1.00/04.00984 - Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. Etapa

Dotaz č. 8

Věc: Žádost o zápisy z jednání Řídícího výboru IPRÚ Ostravice, Staré Hamry, Čeladná, Malenovice, Bílá

Poskytnuté informace k dotazu č. 8: Informace k jednání Řídícího výboru IPRÚ Ostravice, Staré Hamry, Čeladná, Malenovice, Bílá

Dotaz č. 9

Věc: Žádost o kopii dopisu (vyjádření) Úřadu Regionální rady k veřejné zakázce „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze“.

Poskytnuté informace k dotazu č. 9: Vyjádření k VZ „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze“

Dotaz č. 10

Věc: Informace o aktuálním stavu žádosti o dotaci k projektu „Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny“.

Poskytnuté informace k dotazu č. 10: Informace o aktuálním stavu žádosti o dotaci k projektu „Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny"

Dotaz č. 11

Věc: Žadatel požaduje poskytnutí informací k žádostem o dotaci podaných městem Budišov nad Budišovkou v průběhu let 2008 – 2012, konkrétně:

 1. ve kterých letech byly tyto žádosti podány
 2. o jaký typ výzvy se jednalo
 3. název a charakter předmětu dotace
 4. registrační číslo projektu
 5. zda byla nebo nebyla žádost úspěšná
 6. maximální výše dotace.

Poskytnuté informace k dotazu č. 11: Informace k žádostem o dotaci podaných městem Budišov nad Budišovkou v průběhu let 2008 – 2012

Dotaz č. 12

Věc: Žádost o zápisy z jednání Řídícího výboru IPRÚ Ostravice, Staré Hamry, Čeladná, Malenovice, Bílá

Poskytnuté informace k dotazu č. 12: Informace k jednání Řídícího výboru IPRÚ Ostravice, Staré Hamry, Čeladná, Malenovice, Bílá

Dotaz č. 13

Věc: Žádost o informace o aktuálním stavu projektů k projektům z IPRÚ Ostravice, Staré Hamry, Čeladná, Malenovice, Bílá

Poskytnuté informace k dotazu č. 13:

 1. Projekt „Přístavba a rozšíření Relaxcentra Sepetná“ (reg. číslo CZ.1.10/2.2.00/11.01230) byl schválen k financování dne 23. 2. 2012. Realizace projektu je už ukončena.
 2. Projekt „Rekonstrukce hotelu Freud“ (reg. číslo CZ.1.10/2.2.00/11.01343) byl schválen k realizaci dne 24. 7.2012. Realizace projektu byla zahájena v lednu 2013.
 3. Projekt „Rekonstrukce hotelu Čelandenka (reg. číslo CZ.1.10/2.2.00/11.01348) byl schválen k realizaci dne 21. 3. 2013. Realizace projektu podle údajů v projektové žádosti dosud nebyla zahájena.

Dotaz č. 14

Věc: Žádost o poskytnutí informace k projektu výstavby kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

Poskytnuté informace k dotazu č. 14: Informace k projektu výstavby kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Dotaz č. 15

Věc: Informace k projektu „KOMUNITNÍ CENTRUM Ostrava“ (dále jen „Projekt“)

Žadatel požádal o zpřístupnění následujících informací týkajících se Projektu:

 1. Informaci, z jakých důvodů došlo ke krácení dotace na Projekt a o jakou částku byla dotace krácena (pokud byla dotace krácena z více důvodů, pak prosím o informaci, v jakém rozsahu byla dotace krácena z důvodu použití nesprávných polystyrenů v podlahách),
 2. Informaci, zda byla po 1.7.2012 podána žádost o prodloužení stanovené doby realizace Projektu, z jakého důvodu, zda takovéto žádosti bylo vyhověno a o jakou dobu byla doba realizace Projektu prodloužena,
 3. Informaci, zda zadavatel řešil s poskytovatelem dotace problém spočívající v použití nesprávných polystyrenů v podlahách, zda z tohoto důvodu formálně požádal o prodloužení doby realizace Projektu, kdy se tak stalo a zda mu bylo takovéto prodloužení doby realizace Projektu zamítnuto či povoleno. 
 4. Pokud o takovéto prodloužení doby realizace Projektu z důvodu použití nesprávného typu polystyrenu zadavatel nežádal, tak prosím o informaci, zda něco objektivně bránilo tomu, aby tak učinil a zda zde existoval nějaký objektivní důvod, pro který by poskytovatel dotace žádosti o prodloužení doby realizace Projektu nevyhověl.

Zaslané informace k dotazu č. 15:

K bodu 1.

Příjemci byly dosud proplaceny dvě průběžné žádosti o platbu – seznam krácených způsobilých výdajů jednotlivých žádostí o platbu zasíláme v příloze. V současné době probíhá kontrola závěrečné žádosti o platbu. Ze strany poskytovatele dotace nebyla dosud dotace krácena v souvislosti s použitím nesprávných polystyrénů v podlahách

K bodu 2.

Poskytovatel dotace obdržel po 1. 7. 2012 celkem tři žádosti o posunutí termínu realizace projektu:

 • Změna č. 12/00972 ze dne 19. 9. 2012 byla z důvodu formálních nedostatků zamítnuta (změnový formulář – oznámení příjemce/žadatele o změnách ze dne 21. 9. 2012 zasíláme v příloze)
 • Změna č. 13/00972 ze dne 24. 9. 2012 byla schválena a realizace projektu byla prodloužena do 31. 3. 2013 (změnový formulář – oznámení příjemce/žadatele o změnách ze dne 16. 11. 2012 zasíláme v příloze)
 • Změna č. 21/00972 ze dne 19. 4. 2013 byla schválena a realizace projektu byla prodloužena do 31. 5. 2013 (změnový formulář – oznámení příjemce/žadatele o změnách ze dne 28. 5. 2013 zasíláme v příloze)

Veškeré zdůvodnění prodloužení termínu ukončení projektu je uvedeno v přiložených změnových formulářích

K bodu 3.

Z předložených změnových formulářů přímo nevyplývá, že by posunutí termínu bylo zapříčiněno z důvodu nesprávně použitých polystyrénů v podlahách. Z veřejně dostupných informací je nám však známa skutečnost, že nesprávně dodané polystyrény vedly k průtahům při dokončení stavební části projektu.

K bodu 4.

Příjemce dotace nežádal o prodloužení termínu realizace projektu konkrétně z důvodu z důvodu použití nesprávného typu polystyrenu, jak vyplývá z výše uvedených změnových formulářů. Ze změnového formuláře ke změně č. 13/2012 mj. vyplývá, že dílo vykazuje vady a příjemce dotace bude řešit otázky nápravy nekvalitně provedených prací. Tyto důvody poskytovatel dotace uznal pro prodloužení termínu ukončení projektu. Z tohoto lze usuzovat, že i řešení vady spočívající v nesprávně použitých polystyrénů by poskytovatel dotace uznal jak důvod pro prodloužení projektu.

Přílohy k poskytnutým informacím k dotazu č. 15.: Informace k projektu „Komunitní centrum Ostrava“

Dotaz č. 16

Věc: Informace k projektu Brušperský bazén

Poskytnuté informace k dotazu č. 16

Dotaz č. 17

Věc: Žádost o hodnocení projektu CZ.1.10/2.2.00/18.01474

Poskytnuté informace k dotazu č. 17: 

Žadateli, který byl zároveň žadatelem o dotaci z ROP Moravskoslezsko, bylo poskytnuto hodnocení projektu s uvedením hlavních nedostatků projektu včetně hodnotících tabulek.

Dotaz č. 18

Informace k projektům v rámci integrovaného plánu rozvoje měst

Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty:

 • studie proveditelnosti,
 • finální výstup z aplikace CBA,
 • projektová dokumentace

u následujících projektů:

 • CZ.1.10/3.1.00/04.01003 - Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ
 • CZ.1.10/3.1.00/02.01113 - Rekonstrukce kulturního domu Družba
 • CZ.1.10/3.1.00/04.01111-  Parkovací stání KD Družba

Dotaz č. 19

Žádost o studie proveditelnosti

Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty studie proveditelnosti u následujících projektů:

 • CZ.1.10/4.1.00/04.01022 - Muzeum Slezský venkov Holasovice
 • CZ.1.10./4.1.00/02.00267 - Původní fojtství v Mostech u Jablunkova – interaktivní živé muzeum pro poznávání gorolských zvyků

Dotaz č. 20

Žádost o poskytnutí žádostí o poskytnutí dotace

Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty žádosti o poskytnutí dotace  u následujících projektů:

 • CZ.1.10/2.2.00/17.01430 - Destinační management turistické oblasti Jeseníky III
 • CZ.1.10/2.2.00/17.01434 - Akční plán 2013 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko
 • CZ.1.10/2.2.00/17.01435 - Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013-2014
 • CZ.1.10/2.2.00/17.01436 - Realizace akčního plánu turistické oblasti Poodří-Moravské Kravařsko (2013-2014)
 • CZ.1.10/2.2.00/17.01437 - Akční plán TO Beskydy-Valašsko 2013/2014
 • CZ.1.10/2.2.00/17.01439 - Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu III

Dotaz č. 21

Žadatel požádal o seznam všech žadatelů a názvů projektů v rámci výzev vyhlášených u Prioritní osy 2. Podpora prosperity regionu. 

Poskytnuté informace k dotazu č. 21

Dotaz č. 22

Žadatel pořádal o informace ze systému MONIT 7+: sestavu R18 Monitorovací indikátory projektů
a sestavu R17 Projekce finančního čerpání projektů.

Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty sestavy R17 Projekce finančního čerpání projektů a R 18 Monitorovací indikátory projektů k datu 17. 2. 2017.

Dotaz č. 23

Žadatel požádal o informaci, zda Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko sleduje a sestavuje statistický přehled podaných podnětů orgánům činným v trestním řízení s důvodným podezřením, že byl spáchán trestný čin v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z prostředků EU v rámci implementace ROP NUTS II Moravskoslezsko a jejich počet od roku 2007.

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nesestavuje statistický přehled ohledně počtu podaných podnětů orgánům činným v trestním řízení s důvodným podezřením, že byl spáchán trestný čin v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z prostředků EU v rámci implementace ROP NUTS II Moravskoslezsko. Za období od roku 2007 do současnosti však byly RR MS podány tři podněty orgánům činným v trestním řízení, přičemž ve dvou případech se jednalo o podněty podané v souvislosti s podezřením na podvodné jednání při zadávání veřejné zakázky a v jednom případě v souvislosti s podezřením na uvedení nepravdivých údajů v rámci žádosti o platbu.

Dotaz č. 24

Žadatel požádal o informace k projektu „Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny“

Poskytnuté informace k dotazu č. 24:

Žadateli byla poskytnuta kopie Smlouvy o poskytnutí dotace k tomuto projektu.

Dotaz č. 25

Žadatel požádal o informaci ke způsobu vymáhání poskytnutých dotací  v období od 1. 1. 2015 do 14. 5. 2018.

Poskytnuté informace k dotazu č. 25

Nahoru

 
_THEME_LOGIN