Podpora prosperity regionu

Často kladené otázky vztahující se k druhé prioritní ose ROP.

Jak je definována „atraktivita cestovního ruchu“?

Takovými atraktivitami se rozumí široké spektrum infrastrukturních projektů, které povedou ke zvýšení atraktivity v regionu. Tyto projekty by měly přilákat tuzemské i zahraniční turisty k pobytu přesahujícímu 1 den v dané oblasti.

 

Je možné podpořit rekonstrukci penzionu nebo hotelu?

Ano, v rámci dílčí oblasti 2.2.2 lze podpořit rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení.

 

Je možné podpořit vybudování víceúčelové sportovní haly?

Ne. Takovéto zařízení slouží jako zařízení občanské vybavenosti a mohlo by být předmětem projektu v rámci prioritní osy 3, oblastí podpory 3.1 nebo 3.2, přičemž žadatelem takového projektu nemůže být podnikatelský subjekt.

 

Je možné podpořit z ROP MS domovy pro seniory?

Ne. Projekty zaměřené na cílovou skupinu seniorů nelze podpořit z ROP MS.

 

Je možno do projektu na vybudování penzionu zahrnout také postavení menší farmy, která by sloužila pro hosty penzionu v rámci agroturistiky?

Ne, z ROP není možno žádat o dotaci na vybudování farmy, projekty řešící zemědělské farmy v oblasti agroturistiky je možno podpořit pouze z Programu rozvoje venkova (PRV), a to jen v obcích do 2 000 obyvatel. Samozřejmě za předpokladu, že žadatel o dotaci splňuje podmínku vhodného příjemce definovanou PRV pro příslušnou oblast podpory.

 

Lze podpořit nákup informačních systémů v nemocnicích?

Ne. Takovéto projekty nelze podpořit z ROP MS.

 

Lze získat dotaci na rekonstrukci sportoviště při základní škole?

Rekonstrukce sportoviště při základní škole je možné podpořit v rámci prioritní osy 2. Podpora prosperity regionu, konkrétně dílčí oblast 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. V rámci této prioritní osy je možné podpořit projekty pro aktivní využívání volného času - tzn. i modernizace sportovišť. Vhodným žadatelem je město, které je zřizovatelem školských zařízení. V případě dohody může být žadatelem i příslušná základní škola. Dotace na tyto typy projektů je poskytována ve výši 85 % způsobilých výdajů.

 

Mohu počítat s dotací z ROP MS při vybudování restaurace?

Ne. Nelze zaměřit projekt na výstavbu restaurace. Restaurace může být vybudována pouze jakou součást ubytovacího zařízení.

 

Může můj projekt řešit pouze materiálové vybavení?

Ne, projekt týkající se jen vybavení nábytkem či jeho renovací nelze do ROP předložit, realizované projekty musí mít vyšší přidanou hodnotu.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN