Odpovědi nevládním neziskovým organizacím

Je třeba doložit podnikatelskou historii i v případě, že jsme NNO?

Ano, NNO předkládající svůj projekt do ROP MS musí doložit historii organizace za dva uzavřené, po sobě jdoucí, roky předcházející roku podání žádosti, a to při předložení projektu do (dílčí) oblasti podpory 2.2.1 a 2.2.2. U ostatních oblastí podpor ROP tato podmínka vyžadována není.

 

Lze podpořit aktivity zaměřené na seniory?

Projekty zaměřené na cílovou skupinu seniorů nelze realizovat ze strukturálních fondů EU. Česká republika čerpá evropské peníze, výjma Prahy, z cíle 1 - Konvergence. Tento cíl je určen na "urychlení" konvergence nejméně rozvinutých členských států a regionů tím, že zlepší podmínky pro růst a zaměstnanost . Cílová skupina seniorů již nepřináší ekonomický potenciál a podle výkladu ministerstva tak není možné podpořit ze SF v období 2007 - 2013 žádné aktivity pro tuto cílovou skupinu.

 

Posuzuje se možné narušení hospodářské soutěže rovněž u projektů neziskových organizací?

Ano. Při vymezování projektů zakládajících veřejnou podporu není důležitý nositel projektu, ale záměr projektu a jeho vliv na hospodářskou soutěž. Pokud se prokáže narušení hospodářské soutěže, je na neziskovou organizaci pohlíženo stejně jako na velký podnik. To znamená, že v tomto případě může být projekt neziskové organizace podpořen do výše 40% způsobilých výdajů.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN