Provozní výdaje

 • nulová varianta: jedná se o vývoj za předpokladu, že by investice nebyla realizována 
 • investiční varianta: jedná se o očekávaný vývoj v případě, že investice bude realizována v uvažovaném rozsahu
 • rozdílová varianta: tato varianta se dopočte automaticky jako rozdíl mezi investiční a nulovou variantou, vyjadřuje tedy hodnoty, které vzniknou navíc díky realizaci zamýšleného projektu 

Upozornění: 

Výši výdajů u jednotlivých položek v nulové i investiční variantě zadávejte v tis. Kč bez DPH (vyjma osobních výdajů, které DPH neobsahují), souhrnnou částku DPH poté doplňte do položky DPH na vstupu.

Jednotlivé položky výdajů

 • osobní výdaje: doplňte předpokládanou výši výdajů na zaměstnance v jednotlivých letech provozu, včetně povinných odvodů
 • materiál a suroviny: doplňte předpokládanou výši veškerých vstupů materiálové povahy a surovin v jednotlivých letech provozu
 • energie: doplňte předpokládanou výši výdajů na energie (voda, plyn, elektřina, teplo, pohonné hmoty) v jednotlivých letech provozu
 • nájemné: doplňte předpokládanou výši výdajů za pronájem majetku v jednotlivých letech provozu
 • ostatní služby: jedná se o výdaje na internet, poštu, telefony, pojištění a další služby, které jsou nezbytné pro provoz výstupů projektu a které jsou podrobněji rozepsány a zdůvodněny ve studii proveditelnosti; doplňte předpokládanou výši výdajů na ostatní nakupované služby v jednotlivých letech provozu
 • opravy a udržování: doplňte předpokládanou výši výdajů na opravy a údržbu vybavení, strojů a zařízení pořízených v rámci projektu v jednotlivých letech provozu
 • reinvestice: do této položky budou zařazeny pouze výdaje spojené s výměnou zařízení a vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu a jehož životnost je kratší než délka referenčního období; doplňte tedy předpokládanou výši reinvestic na obnovu tohoto majetku v jednotlivých letech provozu
 • DPH na vstupu: doplňte výši DPH vypočtenou jakou součet DPH z jednotlivých položek provozních výdajů
 • odvod DPH (položku vyplňují pouze plátci DPH): v případě, že žadateli (provozovateli) vznikne povinnost tohoto odvodu (DPH na výstupu je vyšší než DPH na vstupu), doplňte jejich výši v jednotlivých letech provozu

Nahoru

 
_THEME_LOGIN