Obecné

Informace projektu

 • žadatel: doplňte název žadatele, pro jehož projekt tuto analýzu zpracováváte
 • název projektu: doplňte název projektu
 • číslo a název oblasti/dílčí oblasti podpory: vyberte pomocí rolovací lišty číslo a název oblasti/dílčí oblasti podpory, v rámci níž projekt zpracováváte 
 • datum zpracování: doplňte datum zpracování této analýzy

Upozornění:

Po vyplnění všech polí v části východiska a jejich uložení již není možné tyto údaje měnit. Výjimkou je pouze pole Zbytková hodnota v tis. Kč. V případě, že budete chtít později uvedené parametry změnit, je nutné vytvořit nový projekt, a to pomocí tlačítka „Změnit parametry projektu".

Východiska

 • jedná se o projekt zpracovávající zjednodušenou studii proveditelnosti: v případě, že se jedná o projekt, u něhož je dokládána pouze zjednodušená studie proveditelnosti, zaškrtněte příslušné tlačítko, v opačném případě tlačítko nezaškrtávejte
 • je žadatel MSP: v případě, že žadatelem o dotaci je subjekt, který splňuje podmínky malého a středního podniku, zaškrtněte příslušné tlačítko, v opačném případě tlačítko nezaškrtávejte
 • diskontní sazba pro finanční analýzu: výše diskontní sazby, která bude použita pro diskontování a výpočet kriteriálních ukazatelů finanční analýzy - je nastavena automaticky administrátorem
 • diskontní sazba pro ekonomickou analýzu: výše diskontní sazby, která bude použita pro diskontování a výpočet kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy - je nastavena automaticky administrátorem
 • rok hodnocení: rok hodnocení bude odpovídat roku zpracování této analýzy
 • referenční období v letech: vyberte ze seznamu délku referenčního období, a to dle požadavků stanovených v „Metodickém pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA)" pro jednotlivé typy projektů (u projektů zpracovávajících zjednodušenou studii proveditelnosti není nutné toto pole vyplňovat, délka období bude nastavana automaticky na dobu povinné udržitelnosti)
 • rok zahájení předinvestiční fáze: doplňte rok, v němž byly zahájeny první přípravné práce na projektu (např. projektová dokumentace, studie a analýzy) 
 • rok zahájení investiční fáze: doplňte rok, v němž bude/byla zahájena investiční fáze projektu, tedy první aktivity směřující k realizaci projektu (např. vyhlášení výběrového řízení)
 • rok ukončení investiční fáze: doplňte rok, v němž bude ukončena investiční fáze projektu, tedy veškeré aktivity související s realizací projektu (např. předložení závěrečné monitorovací zprávy, audit)
 • rok finančního ukončení: doplňte rok, v němž plánujete, že budou poslední prostředky z dotace proplaceny na Váš účet
 • rok zahájení provozu: doplňte rok, v němž plánujete zahájit provoz projektu
 • zbytková hodnota v tis. Kč (bez DPH): doplňte výši zbytkové hodnoty investice v posledním posuzovaném roce, kterou stanovíte jako rozdíl mezi zbytkovou hodnotou v investiční variantě a zbytkovou hodnotou v nulové variantě (u projektů zpracovávajících zjednodušenou studii proveditelnosti není nutné zbytkovou hodnotu vyčíslovat, doplňte tedy nulovou hodnotu)
 • Zbytková hodnota investice vyjadřuje hodnotu uvažované investice v posledním roce referenčního období. Její výpočet musí být založen na vstupech neobsahujících DPH. Zbytkovou hodnotu lze stanovit několika způsoby:
  • zbytková hodnota majetku vyčíslená na základě rozdílu mezi fyzickou životností pořizovaného majetku a délkou referenčního období (doporučujeme použití této metody - tabulka pro výpočet je obsahem přílohy č. 2 MP pro zpracování studie proveditelnosti a CBA, verze 4.02);
  • zbytková tržní hodnota fixního kapitálu, jako kdyby v posledním roce referenčního období mělo dojít k jeho prodeji;
  • likvidační hodnota, jako kdyby v posledním roce referenčního období došlo k likvidaci pořízeného majetku;
  • hodnota zjištěná jako suma diskontovaných čistých cash flow z dalších let provozu nad rámec referenčního období;  
  • zbytková hodnota aktiv a pasiv.

Poznámka:

Podrobnější výklad a zdůvodnění jednotlivých pojmů naleznete v příslušných příručkách a metodických pokynech vydaných řídícím orgánem ROP.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN