Investice

Nulová varianta

jedná se o vývoj za předpokladu, že by investice nebyla realizována

  • výdaje v předinvestiční fázi: doplňte výši výdajů vzniklých v předinvestiční fázi v rozdělení do let jejich skutečného vzniku (jedná se o výdaje vzniklé v období, kdy se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci, např. projektová dokumentace, studie a analýzy, žádost o dotaci)
  • výdaje v investiční fázi: doplňte výši výdajů, které budete muset v rámci nulové varianty vynaložit v průběhu investiční fáze v rozdělení do let jejich skutečného či plánovaného vzniku (např. zabezpečení objektu, zakonzervování, likvidace)

Investiční varianta

jedná se o očekávaný vývoj v případě, že investice bude realizována v uvažovaném rozsahu

  • způsobilé výdaje v předinvestiční fázi: doplňte výši výdajů vzniklých v předinvestiční fázi v rozdělení do let jejich skutečného vzniku, které jsou způsobilé a budou tedy částečně hrazeny z dotace ROP (jedná se o výdaje vzniklé v období, kdy se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci, např. projektová dokumentace, studie a analýzy, žádost o dotaci)
  • způsobilé výdaje v investiční fázi: doplňte výši výdajů, které budete muset v rámci investiční varianty vynaložit v průběhu investiční fáze v rozdělení do let jejich skutečného či plánovaného vzniku a které jsou způsobilé a budou tedy částečně hrazeny z dotace ROP (doplňkové výdaje, stavební práce, nákup majetku, apod.)
  • nezpůsobilé výdaje: doplňte výši výdajů, které budete muset v rámci investiční varianty vynaložit v průběhu investiční fáze v rozdělení do let jejich skutečného či plánovaného vzniku, které jsou však nezpůsobilé nebo způsobilé jsou, ale nebudou hrazeny z dotace ROP (všechny nezpůsobilé výdaje, způsobilé výdaje nad stanovené limity, apod.)

Rozdílová varianta

tato varianta se dopočte automaticky jako rozdíl mezi investiční a nulovou variantou, vyjadřuje tedy hodnoty, které vzniknou navíc díky realizaci zamýšleného projektu

Poznámka:

Podrobnější popis způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, a to i ve vztahu k projektům zakládajícím veřejnou podporu, najdete v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN