Cash flow přípravy a realizace

Podstatou této záložky je rozpracování celkové výše uvedených výdajů a zdrojů do podrobnějšího členění - čtvrtletí. Rozpracovávány budou hodnoty investiční varianty projektu.

Tabulka bude vyplňována pro období od vzniku prvního výdaje až do okamžiku finančního ukončení projektu.  

U jednotlivých položek tedy budou doplněny hodnoty v jednotlivých čtvrtletích příslušných let přípravné a investiční (realizační) fáze projektu, přičemž celkové součty za daný rok musí odpovídat ročním hodnotám uvedeným na předchozích záložkách, ve studii proveditelnosti a žádosti o dotaci.

Popis jednotlivých položek celkových výdajů projektu:

  • způsobilé výdaje: doplňte výši způsobilých výdajů
  • nezpůsobilé výdaje: doplňte výši nezpůsobilých výdajů
  • splátky úvěru: doplňte výši splátek úvěru použitého ke krytí způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu
  • úroky z úvěru: doplňte výši úroků z úvěru na financování projektu

Popis jednotlivých položek celkových zdrojů projektu:

  • dotace ROP: doplňte výši příjmů ve formě dotace ROP tak, jak předpokládáte jejich proplácení dle sestaveného harmonogramu plateb  
  • vlastní zdroje: doplňte předpokládanou výši vlastních zdrojů, které budete využívat ke krytí způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu. V okamžiku vydání vlastních zdrojů uvádějte kladnou hodnotu. Při obdržení dotace a navrácení části prostředků do vlastních zdrojů žadatele (dojde ke snížení vlastních zdrojů vázaných v projektu) potom započítejte se záporným znaménkem.
  • čerpání úvěru: doplňte výši úvěru tak, jak ho budete postupně čerpat a využívat ke krytí způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu. Pokud budete čerpat úvěr najednou, uveďte celkovou výši do příslušného čtvrtletí roku, v němž plánujete jeho čerpání. 
  • provozní příjmy: doplňte výši provozních příjmů, které budete využívat ke krytí způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu. Jedná se o část provozních příjmů uvedených na záložce „Provozní příjmy", z čehož vyplývá, že při jejich částečném použití ke krytí výdajů projektu již nebudete tyto příjmy moci využít ke krytí provozních výdajů v daném roce.
  • jiné zdroje: doplňte výši jiných zdrojů, které bude využívat ke krytí způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu (příspěvky partnerů, dary, další dotace, apod.)

Poznámka:

Při sestavování harmonogramu plateb a určování okamžiku jejich proplacení postupujte s ohledem na podmínky popsané v Příručce pro žadatele a Příručce pro příjemce.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN