Mýty o strukturálních fondech EU

Evropské fondy mě nezajímají a mi osobně nikdy nepomohly

Přestože se člověk o evropské dotace nezajímá a má dojem, že se jej osobně netýkají, pravděpodobně výrazně promlouvají do kvality jeho života. Peníze z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ani většiny jiných programů nezískají lidé nebo domácnosti přímo, jsou určeny především k rozvoji společného prospěchu a zájmů obyvatel – jejich příjemcem jsou většinou veřejné organizace jako kraje a obce, neziskový sektor nebo podnikatelé. Evropské dotace se projevují postupně zejména v kvalitnějších podmínkách pro život lidí ve městech a na venkově, možnostech podnikání a služeb, dopravní dostupnosti nebo zlepšení životního prostředí. To se týká jak těch největších projektů s dalekým celospolečenským dopadem, jako je v Moravskoslezsku například vznik Integrovaného bezpečnostního centra, tak i těch nejmenších projektů neziskových organizací nebo malých obcí – výstavby a rekonstrukcí škol a školek, sportovišť, atraktivnějších míst pro trávení volného času. (VÍCE)

 

Výběr projektů je ovlivněn a úspěšní žadatelé jsou předem známi

Výběr projektů, které získají dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, je dán pečlivým posouzením každého předloženého projektu na základě předem známých hodnotících kritérií. Obecně platí, že k získání dotace je nutné prokázat formální správnost, kvalitu zpracování a přínosy, které realizace projektu přinese – ať už finanční, nebo socioekonomické. To je také předmětem zájmu hodnotitelů na Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. Každý projekt zde prochází formální kontrolou (zda obsahuje všechny potřebné náležitosti), kontrolou přijatelnosti (zda je záměr slučitelný se zaměřením podpory) a bodovým ohodnocením. (VÍCE)

 

Malá obec/organizace nemůže konkurovat ve výběrovém řízením velkým městům a subjektům

Malá obec nebo organizace většinou ani velkým městům konkurovat nemusí. Nemalá část peněz z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko je vyčleněna zvlášť na rozvoj velkých (nad 50 tisíc obyvatel), středně velkých (5 až 50 tisíc obyvatel) a malých měst a obcí (méně než 5 tisíc obyvatel). O dotace tedy soutěží podobně velké či malé obce a města. U hodnocení, jehož předmětem je prozkoumat samotný projekt, pak na velikosti obce dále nezáleží. (VÍCE)

 

Každý žadatel má nárok pouze na jeden schválený projekt

Toto tvrzení vychází z neznalosti hodnotících postupů a kritérií. Typ žadatele je u hodnocení zkoumán pouze při kontrole přijatelnosti projektu – žadatel musí být oprávněným příjemcem peněz v daném kole příjmu projektů. Dále již nehraje žádnou roli. Předmětem hodnocení je samotný projekt – jeho kvalita a přínosnost, finanční a ekonomické ukazatele. I ve velké konkurenci předložených projektů je tedy v případě jednoho žadatele možné uspět i se dvěma nebo více projekty, záleží pouze na jejich záměru a zpracování. (VÍCE)

 

Výběrové a projektové řízení je nepřiměřeně složité, po žadatelích jsou požadovány zbytečné informace

Ucházet se o evropské dotace znamená investovat velké množství času i úsilí a připravit se na nemalé administrativní vytížení – nejen v průběhu přípravy projektu, ale zejména v době realizace záměru. Dotace z evropských fondů jsou veřejnými penězi evropských daňových poplatníků a jako s veřejnými prostředky je nutné s nimi také nakládat. (VÍCE)

 

Regionální rada Moravskoslezsko je dalším zbytečná instituce

Regionální rada Moravskoslezsko je nezávislou organizaci, která je blízko žadatelům o dotace a zná potřeby tohoto regionu. Organizace je financována převážně z prostředků Evropské unie, a to na základě předložených projektů, na stejném principu jako projekty, které sama dotačně podporuje. (VÍCE)

 

Informace k evropským fondům jsou nepřehledné a nedostatečné

Toto tvrzení není v českých podmínkách daleko od pravdy. Evropské peníze lze v ČR získat prostřednictvím 26 tzv. operačních programů. Peníze spravuje mnoho různých subjektů: česká ministerstva, regionální rady v jednotlivých regionech a další organizace. K přehlednosti nepřispívá ani používaný, mnohdy nesrozumitelný slovník.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN