Monitorovací výbor

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Obecné informace o Monitorovacím výboru

Za účelem zajištění kvalitního řízení implementace operačního programu a po dohodě s řídícím orgánem zřizuje členský stát v souladu s článkem 63 a 64 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Monitorovací výbor. Řídící orgán a Monitorovací výbor provádějí monitorování na základě finančních ukazatelů a ukazatelů podle čl. 37 odst. 1 písm. c), které jsou uvedeny v operačním programu.

Monitorovací výbor se přesvědčuje o účinnosti a kvalitě provádění operačního programu v souladu s těmito ustanoveními:

 1. posuzuje a schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování
 2. na základě dokumentů předložených řídícím orgánem pravidelně hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů operačního programu
 3. posuzuje výsledky provádění programu, zejména dosahování cílů stanovených pro každou prioritní osu, a hodnocení programu, zejména pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů nebo pokud jsou podány návrhy na revizi operačních programů z důvodů:
  • v důsledku významných socioekonomických změn
  • s cílem ve větší míře nebo odlišným způsobem zohlednit významné změny priorit Společenství anebo celostátních nebo regionálních priorit
  • s ohledem na výsledky hodnocení
  • v důsledku obtíží při provádění
 4. posuzuje a schvaluje výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění programu před jejich předložením Komisi, tj. výroční zprávu nejpozději do 30. června každého roku a závěrečnou zprávu o provádění operačního programu nejpozději do 31. března 2017
 5. je informován o výroční kontrolní zprávě operačního programu a o veškerých souvisejících připomínkách vznesených Komisí po posouzení této zprávy
 6. může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum operačního programu, které by mohly přispět k dosažení cílů fondů nebo zlepšit jeho řízení - včetně finančního řízení
 7. posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku z fondů

Členové výboru

Složení Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko vychází z principu partnerství. V Monitorovacím výboru působí zastřešující organizace jednotlivých skupin partnerů (obcí, podnikatelů, neziskového sektoru), čímž je zajištěn oboustranný přenos informací a podnětů mezi řízením a implementací programu a partnery a veřejností na regionální úrovni. Členství zástupců ostatních ŘO umožňuje aplikovat partnerství i v rámci synergie mezi daným ROP a ostatními operačními programy. Řádnými členy Monitorovacího výboru jsou zástupci:

 • řídícího orgánu (Výbor Regionální rady, Úřad Regionální rady),
 • státní správy (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest),
 • územní samosprávy (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Svaz měst a obcí ČR sdružující statutární i menší města a venkovské obce),
 • hospodářští a sociální partneři (Krajská hospodářská komora, Agentura pro regionální rozvoj a další)
 • univerzity působící v regionu
 • nestátní neziskové organizace (zastupující občanskou společnost, ekologické organizace a subjekty prosazující rovnost příležitostí).

Jednání výboru se může s hlasem poradním účastnit také zástupce Evropské komise.

Výbor Regionální rady na svém 6. zasedání dne 7.3.2007 schválil institucionální složení Monitorovacího výboru. Na základě výzvy I. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj pana Jiřího Čunka ze dne 12.6.2007 byl předseda Regionální rady Ing. Evžen Tošenovský vyzván k ustavení Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Na 114. zasedání Výboru Regionální rady, dne 22. listopadu 2016 byl do své funkce uveden nový předseda, hejtman Moravskoslezského kraje, pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a jím byli za Výbor Regionální rady jmenování noví členové.

Statut MV ROP MS
Jednací řád MV ROP MS
Etický kodex MV ROP MS

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

předseda MV ROP MS 

předseda Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

hejtman Moravskoslezského kraje

 Ing. Libor Chlebiš, MPA

místopředseda MV ROP MS

(ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko)

Mgr. Jana Janoviaková

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Ing. Jakub Unucka, MBA člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Ing. Jaroslav Kania člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Jan Krkoška člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Jarmila Uvírová člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Jiří Navrátil člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
MUDr. Martin Gebauer člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Mgr. Stanislav Folwarczny

člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Ing. Vladimír Gelnar Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, vedoucí Odboru programování a metodiky
Ing. Ivana Růžičková, MPA Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, vedoucí Odboru vnitřních věcí
Ing. Jan Vaňkát
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Ivan Štern Ministerstvo pro místní rozvoj, ředitel Odboru rozpočtu
Mgr. Iveta Gottwaldová Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Národní fond
Ing. Peter Marec Ministerstva dopravy ČR , oddělení územního plánování
Ing. Silvie Pochtiolová Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest, ředitelka odboru koordinace průmyslových zón
Ing. Ivo Muras Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Mgr. Martin Radvan Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Ing. Zbyněk Stanjura Svaz měst a obcí České republiky
Mgr. Ivan Týle Svaz měst a obcí České republiky
Ing. Petra Chovanioková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., ředitelka
Ing. Pavel Bartoš Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, předseda
Ing. Radúz Mácha Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, ředitel
Mgr. Martin Duda Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, ředitel pro strategický rozvoj
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Ostravská univerzita v Ostravě, rektor
RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s., prorektor
Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě, rektor
Mgr. et. Mgr. Lukáš Curylo Diecézní charita ostravsko-opavská, ředitel
Ing. Česlav Santarius Slezská diakonie, poradce a konzultant pro management SD
Ing. Dana Diváková Institut komunitního rozvoje, ředitelka
   

Zasedání výboru

č. zasedání datum dokumenty
29 13. prosince 2016 Zápis, Usnesení
28 20. - 27. června 2016 konané korespondenční formou, Zápis | Usnesení 
27 8. prosince 2015 Zápis, Usnesení
26 22. června 2015 Zápis, Usnesení 
25 16. - 31. března 2015 konané korespondenční formou,Zápis | Usnesení | Vypořádání připomínek
24 1. prosince 2014 Zápis, Usnesení, přílohy zápisu
23 20. srpna - 4. září 2014 konané korespondenční formou, Zápis, Usnesení - přílohy zápisu
22 2. června 2014 Zápis
21 3. prosince 2013 Zápis, včetně příloh,    Zápis
20 20. září 2013

konané korespondenční formou; 1. část zápisu Zápis     Zápis, 2.část

19 30. červenec 2013 konané korespondenční formou;Zápis
18 27. května 2013 Zápis, Usnesení
17 3. prosince 2012 Zápis, Usnesení
16 4. června 2012 Zápis, Usnesení
15 21. listopadu 2011 Zápis, usnesení
14 10.-24. října 2011 Zápis, Usnesení
13 7. června 2011 Zápis, usnesení
12 6. prosince 2010 Zápis, usnesení
11 8. června 2010 Zápis, usnesení
10 23. března - 7. dubna 2010 konané korespondenční formou; Zápis, usnesení
9 1. prosince 2009 Zápis, usnesení
8 15. - 30. září 2009 konané korespondenční formou; Zápis, usnesení
7 9. června 2009 Zápis, usnesení
6 13.- 27. března 2009 konané korespondenční formou; Zápis (PDF), Usnesení (PDF)
5 2. prosince 2008 Zápis (PDF), Usnesení (PDF)
4 8. - 23. září 2008 konané korespondenční formou; Zápis (PDF), Usnesení (PDF)
3 23. června 2008 Zápis (PDF), Usnesení (PDF)
2 27. února - 13. března 2008 konané korespondenční formou; Zápis (PDF), Usnesení (PDF)
1 13. prosince 2007 Zápis včetně usnesení (PDF)
0 21. srpna 2007 Zápis včetně usnesení (PDF)

Nahoru

 
_THEME_LOGIN