Evaluace programu

Evaluace (z francouzského évaluer, vyhodnotit) je dle wikipedie „systematické posouzení kvality a hodnoty, popř. významu určitého objektu. Obvykle se vztahuje k tzv. programové evaluaci jako sociálněvědní aktivitě zaměřené na sběr, analýzu, interpretaci, syntézu a sdělování informací o činnosti a efektivitě veřejných politik a programů.

Evaluace se zakládá na důkladném sběru informací a na jejich odborném zpracování s cílem získat spolehlivé podklady pro případná rozhodnutí. Tato užitečná zpětná vazba může mít v různé fázi politiky nebo programu různou podobu (ex-ante – před zahájením programu, mid-term – uprostřed programového období, ex-post – při ukončení programu, ad hoc v průběhu realizace programu).

Podle obecného evropského Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (čl. 47 odst. 1) je cílem evaluace:              

  • zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z fondů EU a její konzistence s cíli EU a ČR,
  • zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačních programů, s důrazem na specifické strukturální problémy členské země a na udržitelný rozvoj.

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko má jako řídící orgán ROP Moravskoslezsko povinnosti spojené s uskutečňováním evaluace, zejména:

  • sestavování, realizaci, aktualizaci a vyhodnocování evaluačního plánu ROP Moravskoslezsko;
  • provádění evaluací dle každoročního evaluačního plánu ROP Moravskoslezsko nebo ad hoc evaluací
  • poskytování zdrojů a údajů pro provádění evaluace a využití údajů a informací z monitorovacího systému pro průřezové evaluace prováděné a organizované NOK, zejména však pro strategické zprávy 2009 a 2012 (čl. 29 odst. 2 obecného nařízení) a pro ex-post hodnocení prováděné Evropskou komisí;
  • aktivní vzájemná spolupráce s evaluátory a pracovníky evaluace na národní úrovni (s Evaluačním pracovištěm NOK), na různých úrovních implementace OP a na různých úrovních implementace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice;
  • povinnost uveřejňování výsledků evaluací (v souladu s požadavky odst. 3 článku 47 obecného nařízení).

Odkazy

Kontakt na Evaluační pracoviště ROP Moravskoslezsko 2007-2013:

Ing. Libor Chlebiš, MPA, libor.chlebis@rr-moravskoslezsko_cz , tel.: 552 303 500

Nahoru

 
_THEME_LOGIN