Co všechno musí obsahovat projektová žádost?

Projektová žádost se skládá ze 3 základních částí:

  1. výtisk z elektronické žádosti BENEFIT7 (2 x paré – 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie,

  2. povinné přílohy (příp. nepovinné přílohy) (2 x paré – 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie

  3. elektronická verze následujících dokumentů (CD):

  • studie proveditelnosti a její přílohy,
  • podklad pro posouzení finančního zdraví žadatele (ve formátu .xls),
  • posouzení příjmů projektu/výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy (u nichž je tato příloha relevantní – viz platné znění Metodického pokynu pro projekty vytvářející příjmy),
  • položkový stavební rozpočet (ve formátu .orf, případně .xls).
Při předkládání žádostí budou vyžadovány pouze ty přílohy, které jsou bezpodmínečně nutné pro hodnocení projektu.

Jejich seznam naleznete v příloze č.1 Příručky pro žadatele.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN