Co je to veřejná podpora?

Vymezení pojmu „veřejná podpora" (právo ES užívá pojem „státní pomoc") je obsaženo v  čl. 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství. Z něj vyplývá, že za veřejnou podporu je považována jakákoliv forma výhody ze strany státu, jiných veřejných institucí, příp. jimi kontrolovaných subjektů, směřující určitému podniku (dle práva ES se jedná nejenom o podnikatele, ale i o územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, univerzity, nadace apod., pokud vykonávají ekonomickou činnost), příp. odvětví výroby (služeb), které narušuje, resp. je způsobilé narušit soutěž na vnitřním trhu EU a ovlivnit obchod mezi členskými státy.

Aby se jednalo o veřejnou podporu, musí dojít i k přímému (výdej prostředků) či nepřímému zatížení (nevybrání prostředků) veřejných rozpočtů (do této kategorie jsou Evropskou komisí řazeny i prostředky strukturálních fondů).

Základní znaky veřejné podpory:

  1. podpora je poskytnutá z veřejných prostředků,
  2. udělení podpory přináší výhodu pro daný podnik nebo odvětví výroby,
  3. podpora je selektivní - zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby,

podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže a ovlivňuje obchod mezi členskými státy (zde se hledí na to, zda v dané oblasti existuje tzv. relevantní trh, a jako další hledisko se poté bere v potaz ovlivnění obchodu mezi členskými státy).

Nahoru

 
_THEME_LOGIN