Zdravotnictví

Zdravotnictví

Zdravotnictví (přístroje)

Typové podporované projekty:

Bude podporována modernizace, rozvoj a vybavení zdravotnických zařízení přispívajících ke zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče a ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel, a to se zaměřením na:

 • vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou s ohledem na jejich dostupnost, kvalitu a efektivní využívání (pořízení nových přístrojů, obnova stávajících přístrojů)
 • zvýšení dostupnosti a kvality zdravotnických zařízení pro osoby znevýhodněné jejich zdravotním stavem nebo věkem (bezbariérové přístupy, vyhovující výtahy,...)
 • zavádění informačních technologií souvisejících s pořízením zdravotnické techniky
 • nákup a vybavení vozů rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a rychlé lékařské pomoci (RLP)
 • stavební úpravy nutné při pořízení nového vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou

Vhodný příjemce dotace:

 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené
 • obce nad 5 000 obyvatel, organizace zřízené a založené obcemi nad 5 000 obyvatel
 • nestátní neziskové organizace realizující projekt v obci nad 5 000 obyvatel
 • organizace zřízené státem
 • soukromá zdravotnická zařízení – právnické osoby realizující projekt v obci nad 5 000 obyvatel

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb.

Zdravotnictví v obcích

Bude podporována jak modernizace objektů pro zdravotnické služby a zdravotnických zařízení, tak nákup technologií a vybavení přispívajících ke zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče v obcích.

 • technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení s ohledem na jeho dostupnost, kvalitu a efektivní využívání (nové přístroje, obnova přístrojů)
 • rekonstrukce objektů (vyjma komplexního zateplení)

Vhodný příjemce dotace pro oblast 3.2:

 • obce s 5 000 - 50 000 obyvateli, organizace zřízené a založené obcemi s 5 000 - 50 000 obyvatel
 • nestátní neziskové organizace realizující projekt v obcích s 5 000 - 50 000 obyvateli se souhlasem obce, v niž je projekt realizován

Příjemci jiní než jsou obce musí předložit souhlas obce s navrhovaným projektem.

Vhodný příjemce dotace pro oblast 4.1:

 • obce a města s počem obyvatel od 500 do 5 000
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované a založené dobrovolnými svazky obcí a obcemi s počtem obyvatel od 500 do 5 000
 • nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 500 do 5 000
 • zájmové sdružení právnických osob

Příjemci jiní než jsou obce musí předložit souhlas obce s navrhovaným projektem.

Při čerpání dotace z oblasti podpory 3.1 Rozvojové póly regionu určené pro města s více než 50 000 obyvateli, mohou být tyto projekty realizovány pouze za předpokladu, že jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, 3.2 Subregionální centra a 4.1 Rozvoj venkova.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN