Vzdělávání a volnočasové aktivity

Vzdělávání (modernizace vybavení)

Typové podporované projekty:

Podporovány budou investiční projekty v základním, středním, vyšším odborném školství včetně základních uměleckých škol a jazykových škol a ve školských zařízeních se zaměřením na:

 • modernizaci vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby bylo na požadované úrovni technického vývoje anebo odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce
 • modernizaci vybavení školských zařízení (dle zákona č. 561/2004 Sb.)
 • rekonstrukce stávajících objektů nebo výstavba nových objektů nutné pro modernizaci výuky a to pouze v rozsahu odpovídajícím této modernizaci
 • podporu komunitní role škol (učebny a vybavení pro další vzdělávání, zázemí pro poskytování komunitních služeb)
 • podporu aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních (např. modernizace sportovišť u škol a školských zařízení, klubů pro zájmové vzdělávání, informační centra mládeže)
 • zavádění ICT, multimediálního vybavení a e-learningu do výuky na základních a středních školách s možností využití pro celoživotní učení

V oblasti přípravy pracovníků pro strategická odvětví (strojírenství, dřevařský průmysl, informatika a automatizace, informační a komunikační technologie) ekonomiky kraje bude podpora poskytována školám a školským zařízením na:

 • vytváření a vybavení oborových center praktické přípravy pro klíčové obory Moravskoslezského kraje. Tato centra budou vznikat jak v rámci stávající sítě škol, tak při vybraných centrech celoživotního vzdělávání
Vhodný příjemce dotace:
 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené
 • obce nad 50 000 obyvatel a organizace zřízené a založené obcemi nad 50 000 obyvatel
 • organizace zřízené státem
 • nestátní neziskové organizace realizující projekt v obci nad 50 000 obyvatel
 • obchodní společnosti realizující projekt v obci nad 50 000 obyvatel

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání.

Vzdělávání v obcích

Typové podporované projekty:

Podporovány budou investiční projekty v základním, středním a vyšším odborném školství a ve školských zařízeních v obcích s minimálním počtem 500 obyvatel. Podporovány budou zejména:

 • rekonstrukce a výstavba škol a školských zařízení dle zákona 561/2004 Sb. (vyjma komplexních zateplení objektů)
 • modernizace vybavení škol a školských zařízení, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám
 • zavádění ICT, multimediálního vybavení a e-learningu do výuky na základních a středních školách s možností využití pro celoživotní učení
 • podpora komunitní role škol a školských zařízení a aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních
Vhodný příjemce dotace:
 • obce, organizace zřízené a založené obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • soukromé školy

Při čerpání dotace z oblasti podpory 3.1 Rozvojové póly regionu mohou být tyto projekty realizovány pouze za předpokladu, že jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, 3.2 Subregionální centra a 4.1 Rozvoj venkova.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN