Sociální integrace a služby sociální péče

Sociální integrace

Sociální integrace a služby sociální péče

Podpora je směřována na investiční projekty, které budou v souladu s připravovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje, s procesy komunitního plánování sociálních služeb a se schválenými střednědobými strategickými dokumenty v příslušných oblastech jednotlivých obcí.

Typové podporované projekty:

 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., a pozdějších předpisů (chráněné bydlení, pečovatelské služby, denní a týdenní stacionáře, odlehčovací služby apod.),
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb., a pozdějších předpisů (nízkoprahová denní centra, domy na půl cesty, terénní programy apod.),
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby odborného sociálního poradenství (dle zákona č. 108/2006 Sb., a pozdějších předpisů),
 • transformace pobytových zařízení o velkém počtu uživatelů na koedukovaná zařízení komunitního typu,
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení na podporu rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel (např. sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace),
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen, zařízení sociálně-právní ochrany dětí (zařízení pro výkon pěstounské péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), probační služby
 • sociální podnikání
Vhodný příjemce dotace:

Podpora bude poskytována poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle zákona 108/2006 Sb., a novým poskytovatelům, kteří budou mít povinnost se po dokončení projektu zaregistrovat. v případě, že poskytovaná služba není způsobilá k registraci dle zákona 108/2006 Sb., musí být buď v souladu s plány rozvoje sociálních služeb či jiným strategickým dokumentem (na úrovni kraje, obce) nebo realizací projektu dojde k naplnění výstupů procesu plánování sociálních služeb v kraji či obci.

 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené
 • obce nad 50 000 obyvatel, organizace zřízené těmito obcemi
 • nestátní neziskové organizace realizující projekt v obci nad 50 000 obyvatel
 • organizace zřízené státem
 • podnikatelské subjekty (vyjma chráněných dílen) realizující projekt v obci nad 50 000 obyvatel

Nebudou podporovány projekty zaměřené na pobytová zařízení pro seniory – domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, domy hospicové péče apod.

U transformačních projektů neplatí podmínka realizace projektu v obci s počtem obyvatel nad 50 000.

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Sociální integrace a sociální služby v obcích

Bude podporována jak modernizace objektů pro sociální služby, tak nákup technologií a vybavení přispívajících ke zvýšení dostupnosti a kvality péče v obcích nad 500 obyvatel.

Typové podporované projekty:

 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., a pozdějších předpisů (chráněné bydlení, pečovatelské služby, denní a týdenní stacionáře, odlehčovací služby apod.)
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb., a pozdějších předpisů (nízkoprahová denní centra, domy na půl cesty, terénní programy apod.)
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby odborného sociálního poradenství (dle zákona č. 108/2006 Sb., a pozdějších předpisů),
 • transformace pobytových zařízení o velkém počtu uživatelů na koedukovaná zařízení komunitního typu
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení na podporu rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel (např. sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace)
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen, zařízení sociálně-právní ochrany dětí (zařízení pro výkon pěstounské péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), probační služby
 • rekonstrukce objektů (vyjma komplexního zateplení)
Vhodný příjemce dotace:

Podpora bude poskytována poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle zákona 108/2006 Sb., a novým poskytovatelům, kteří budou mít povinnost se po dokončení projektu zaregistrovat.

 • obce, organizace zřízené a založené obcemi
 • nestátní neziskové organizace

Nebudou podporovány projekty zaměřené na pobytová zařízení pro seniory – domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, domy hospicové péče apod.

Ve městech nad 50 000 obyvatel mohou být tyto projekty realizovány pouze za předpokladu, že jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, 3.2 Subregionální centra a 4.1 Rozvoj venkova.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN