Rozvoj venkova (500 - 5 000 obyvatel)

Štramberk

Podpora je zaměřena na rozvoj obcí od 500 do 5 000 obyvatel.

Typové podporované projekty:

 • obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovského prostoru, veřejných budov, veřejných prostranství, včetně veřejných prostranství na sídlištích (např. veřejné osvětlení, mobiliáře, místní rozhlas, veřejná zeleň vesnic, památky a jiné důležité prvky venkovského dědictví)
 • rekonstrukce, případně výstavba nových místních komunikací, jsou–li součástí úprav centra obce, nebo přiléhají-li k významným objektům obce, nebo je-li na nich ohrožena bezpečnost chodců
 • zvyšování atraktivity venkovských obcí, zachování a rozvoj identity venkovských oblastí, venkovského kulturního prostředí (zachování památek lidové architektury, tradičních řemesel apod.)
 • výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatelstvo a podniky – objekty občanské vybavenosti, např. zařízení zdravotnických nebo sociálních služeb, hasičských zbrojnic, obecní/městské policie včetně kamerových systémů, základní obchodní infrastruktury, tržnic atd.
 • školy a školská zařízení:
  • výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení (vyjma komplexních opatření ke snížení tepelné ztráty)
  • modernizace vybavení škol a školských zařízení, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky
  • podpora komunitní role mateřských a základních škol a školských zařízení (vybavení pro další vzdělávání, poskytování komunitních služeb)
  • podpora aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních
 • rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit – bude podporována rekonstrukce (vyjma komplexních opatření ke snížení energetické ztráty objektů) nebo výstavba zejména víceúčelových zařízení a ploch využitelných pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity obyvatel
 • rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu – rozvoj terénních služeb, služeb pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce
 • rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch pro rozšiřování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a ploch pro podnikání
 • regenerace brownfields, které budou využívány z více než 50 % pro jiné účely než pro výrobu a strategické služby - aktivita musí zahrnovat také nové využití plochy nebo objektu, není podporována pouhá příprava rozvojové plochy nebo objektu
 • regenerace veřejných prostranství na sídlištích

Vhodný příjemce dotace:

 • obce a města s počtem od 500 do 5 000 obyvatel
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace realizující projekt v obci 500 až 5 000 obyvatel
 • zájmové sdružení právnických osob realizující projekt v obci od 500 do 5 000 obyvatel
 • soukromé školy realizující projekt v obci od 500 do 5 000 obyvatel

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN