Rozvoj statutárních měst

namesti_ova_wide.jpg

Podpora je zaměřena na posílení pěti statutárních měst regionu Moravskoslezsko. U těchto měst bude podpora poskytována na základě střednědobých Integrovaných plánů rozvoje měst.

Integrovaným plánem rozvoje města (dále jen IPRM) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou ve městě realizovány buď ve vymezeném území (zóně), nebo v rámci tematického přístupu ve městech.

IPRM jsou realizovány několika individuálními projekty, které:

 1. směřují k dosažení společného cíle či cílů regionu, města, obce či lokality,
 2. mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.

Město je nositelem IPRM. Nositeli jednotlivých projektů v rámci IPRM mohou být nejen samotná města a jejich zřízené a založené organizace, ale také NNO a Moravskoslezský kraj a jeho zřízené a založené organizace. IPRM může zahrnovat také projekty, které nelze financovat z Regionálního operačního programu, tyto projekty je ale možné financovat z jiných operačních programů.

Typové podporované projekty:

Přesný výčet podporovaných aktivit bude uveden v Metodice tvorby integrovaného plánu rozvoje města. Rozvoj měst bude zahrnovat zejména tyto aktivity:

Přitažlivá města

 • zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, aby plnila reprezentativní, kulturní, sociální a další městské funkce (modernizace, obnova a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, bezbariérové přístupy do veřejných budov)
 • regenerace památkových objektů, zejména v centrech měst i dalších lokalitách, posílení infrastruktury pro cestovní ruch a zvyšování turistické atraktivity tvorbou produktů cestovního ruchu včetně navazujících investic (fyzické investice s odpovídajícími marketingovými nástroji)
 • rekonstrukce veřejných prostranství, zejména v centrech měst a na sídlištích
 • regenerace lokalit typu brownfields s plánovaným převážným budoucím využitím pro veřejné služby, veřejná prostranství, obchod, služby
 • zkvalitnění a rozšíření kulturního, sportovního a volnočasového zázemí a podmínek, podpora zdravého způsobu života
 • revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst

Dostupnost a mobilita

 • zvýšení bezpečnosti, zvýšení výkonu a kvality veřejné dopravy ve městech
 • budování a/nebo zvýšení kapacity tras veřejné městské dopravy napojujících významná rozvojová území ve městech (pro bydlení i podnikání), budování a/nebo rekonstrukce technického zázemí podniků/organizací veřejné městské dopravy
 • budování a posilování systémů integrované veřejné dopravy ve městech investice do technicko-organizačních opatřeních při řízení veřejné městské dopravy
 • budování přestupních terminálů, budování systémů Park&Go a Park&Ride
 • podpora využívání "měkkých" forem dopravy (cyklo, pěší)
 • zklidňování dopravy, řešení problematiky parkování

Ekonomický rozvoj

 • zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech - doplnění kulturní sportovní a/nebo zábavní infrastruktury v centrech měst nebo ve vazbě na stávající turistické cíle/památky

Sociální integrace

 • rozvoj služeb, odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel – rozvoj terénních služeb, služeb pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce
 • infrastruktura služeb pro sociální začlenění etnických menšin a dalších znevýhodněných skupin obyvatel
 • opatření ke zlepšení sociální situace obyvatel v ekonomicky a sociálně deprivovaných částech měst
 • doplnění kapacit a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání všech stupňů
 • infrastruktura prevence sociálně-patologických jevů zejména pro rizikové skupiny mládeže a opatření proti místní kriminalitě
 • infrastruktura pro služby osobám se sníženou schopností pohybu a/nebo orientace budování měst bariér a vytváření podmínek mobility pro všechny

Správa věcí veřejných

 • v"Smart governance" města a regiony
 • integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst
 • účast občanů
 • sítě a výměna zkušeností

Vhodný příjemce dotace:

(Předkladatelé a nositelé projektů v rámci integrovaných plánů rozvoje města)

 • obce, organizace zřízené a založené obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené
 • podnikatelské subjekty

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN