Rozvoj měst (od 5000 do 50 000 obyvatel)

Rodina u fontány

Podpora je směřována do měst od 5 000 do 50 000 obyvatel.

Typové podporované projekty:

Rozvoj měst bude zahrnovat zejména tyto aktivity:

Přitažlivá města

 • zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, aby plnila reprezentativní, kulturní, sociální a další městské funkce (modernizace, obnova a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, bezbariérové přístupy do veřejných budov)
 • zvýšení atraktivity městského prostředí, zejména center měst (např. regenerace památkových objektů, muzeí apod. za jiným účelem než je podpora cestovního ruchu
 • rekonstrukce veřejných prostranství zejména v centrech měst a na sídlištích
 • zvýšení kvality zón pro veřejné služby a bydlení
 • regenerace lokalit typu brownfields s plánovaným budoucím převážným využitím pro veřejné služby, veřejná prostranství, obchod, služby
 • zkvalitnění a rozšíření občanské vybavenosti v oblasti kulturního, sportovního a volnočasového zázemí a podmínek, podpora zdravého způsobu života
 • revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst

Infrastruktura sociálních služeb

 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální péče, služby sociální prevence a služby odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů
 • rozvoj služeb, odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel - rozvoj terénních služeb, služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce
 • rozvoj služeb pro sociální začlenění etnických menšin
 • revitalizace zanedbaných a upadajících území doprovázená opatřeními ke zlepšení sociální situace obyvatel v ekonomicky a sociálně deprivovaných částech měst
 • infrastruktura služeb pro rizikové skupiny mládeže a opatření proti místní kriminalitě
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen, kdy je příjemcem podpory NNO, zařízení sociálně-právní ochrany dětí
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení na podporu rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel (např. sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace)

Infrastruktura pro vzdělávání

Pro školy a školská zařízení dle zákona 561/2004 Sb.

 • Modernizace vybavení škol a školských zařízení, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky
 • výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení (vyjma komplexních opatření ke snížení tepelné ztráty)
 • podpora komunitní role škol a školských zařízení (vybavení pro další vzdělávání, poskytování komunitních služeb, tj. např. mateřská centra apod.) a aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních
 • zavádění ICT do výuky
 • infrastruktura pro celoživotní vzdělávání

Infrastruktura zdravotnických služeb

 • modernizace objektů zdravotnických zařízení

Vhodný příjemce dotace:

 • obce, organizace zřízené a založené obcemi
 • nestátní neziskové organizace se souhlasem obce, v níž je projekt realizován
 • soukromé školy se souhlasem obce, v níž je projekt realizován

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, oblast podpory 3.2 Subregionální centra.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN